Auditoijarekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr:n Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijaverkostoa koskeva, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018.

1) Rekisterinpitäjä

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö sr
Rautatieläisenkatu 6 A
00520 Helsinki

2) Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erkka Laininen
erkka.laininen@okka-saatio.com
050 3729 195

3) Rekisterin nimi

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijarekisteri

4) Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijarekisterissä voivat olla oman halunsa ilmaisseet OKKA-säätiön järjestämän kestävän kehityksen auditoijakoulutuksen suorittaneet henkilöt. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sertifioinnin auditointitoimintaan liittyvän tiedon välittäminen rekisterissä oleville henkilöille. Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää kestävään kehitykseen liittyvistä koulutuksista tai tapahtumista tiedottamiseen, mikäli henkilö on antanut tähän erillisen suostumuksen.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • työpaikka
  • asuinpaikkakunta
  • tieto auditoijapätevyydestä ja suoritetuista auditoijakoulutuksista
  •  tieto auditoinneista, jotka rekisterissä oleva henkilö on toteuttanut tallennettuna auditoinneista pidettävään erilliseen rekisteriin

OKKA-säätiö säilyttää henkilön tietoja rekisterissä niin kauan, kuin se on tietojen käsittelytarkoituksen perusteella tarpeellista tai kun henkilö itse pyytää tietojen poistamista.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kestävän kehityksen sertifioinnin auditoijakoulutuksen osallistujatiedoista sekä rekisterissä olevien henkilöiden rekisterin ylläpitäjälle lähettämistä tiedoista tai muista yhteyksistä, joissa rekisterissä oleva henkilö luovuttaa tietojaan rekisterin ylläpitäjälle. Rekisterin ylläpitäjä voi pyytää tarpeellisin väliajoin rekisterissä olevia henkilöitä tarkistamaan tietonsa.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ilman rekisterissä olevan henkilön suostumusta. Rekisterin tiedot eivät ole julkisia.

8) Rekisterin suojaus

Rekisterin tietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti, ja tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen tietosuojasta huolehditaan.

9) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkistaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa rekisterissä olevalle henkilölle kahden viikon kuluessa.

10) Oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Rekisterin ylläpitäjä poistaa tiedot yhteyshenkilölle lähetetyn kirjallisen pyynnön perusteella kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi