Mitä osaamista auditoijalta vaaditaan?

Kokemus oppilaitosasteesta

Olisi hyvä, että auditoijalla on kokemusta auditoinnin kohteena olevan oppilaitoksen asteesta. Suositeltavaa on, että auditoija arvioisi aina oman kouluasteensa oppilaitosta. Tämä helpottaa arviointia, sillä silloin esimerkiksi opetussuunnitelmien rakenne ja sisällöt sekä organisaation erityispiirteet ovat valmiiksi tuttuja. Ammatillisten oppilaitosten kohdalla haasteena on laaja koulutusalojen kirjo, eikä tietenkään voida edellyttää, että auditoija tuntisi aina juuri auditoinnin kohteena olevan oppilaitoksen koulutusalat. Käsitys ammatillisen koulutuksen rakenteesta ja tavoitteista on kuitenkin auditoijalle eduksi.

Kestävän kehityksen kriteerien tuntemus

On myös tärkeää, että auditoija on hyvin perehtynyt Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin ja niiden soveltamiseen. Tätä asiaa opiskellaan kestävän kehityksen arvioijakoulutuksessa etätehtävien, harjoitusauditoinnin ja keskustelujen avulla. Kriteerien tulkinnat eri kouluasteilla täsmentyvät jatkuvasti, kun uusia auditointeja toteutetaan. OKKA-säätiön edustaja on auditoijien tukena auditointien toteutuksessa ja tuo tätä kautta kriteerien tulkintaan tietoa muissa auditoinneissa tehdyistä ratkaisuista. Kriteerien tulkintaa käsitellään myös auditoijien täydennyskoulutuksissa.

Perustiedot oppilaitoksia koskevista säännöksistä

Auditoijalla tulisi olla perustiedot oppilaitosten ympäristöasioita koskevista säännöksistä, kuten jätelain, kemikaalilainsäädännön ja elintarvikelainsäädännön vaatimuksista sekä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuus-, työterveys- ja tasa-arvoasioiden hallintaan.

Auditoinnin yhteydessä ei pystytä kuitenkaan tarkastamaan säännösten vaatimusten täyttymistä kaikilta osin, vaan tärkeintä on varmistaa, että lakisääteiset suunnitelmat ovat ajan tasalla ja viranomaisten hyväksymiä. Lisätietoa oppilaitoksen sosiaalisen kestävyyden asioita koskevista vaatimuksista löydät esimerkiksi Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hankkeessa tuotetusta materiaalista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi