Mitä osaamista auditoijalta vaaditaan?

Kokemus oppilaitosasteesta

Olisi hyvä, että auditoijalla on kokemusta auditoinnin kohteena olevasta oppilaitosmuodosta. Tämä helpottaa arviointia, sillä silloin esimerkiksi opetussuunnitelmien rakenne ja sisällöt sekä organisaation erityispiirteet ovat valmiiksi tuttuja. Ammatillisten oppilaitosten kohdalla haasteena on laaja koulutusalojen kirjo, eikä tietenkään voida edellyttää, että auditoija tuntisi aina juuri auditoinnin kohteena olevan oppilaitoksen koulutusalat. Käsitys ammatillisen koulutuksen rakenteesta ja tavoitteista on kuitenkin auditoijalle eduksi.

Kestävän kehityksen kriteerien tuntemus

On myös tärkeää, että auditoija on hyvin perehtynyt oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja sertifikaatin myöntämisperusteisiin. Niiden soveltaminen eri koulutusmuodoissa täsmentyy jatkuvasti, kun uusia auditointeja toteutetaan. OKKA-säätiön edustaja on auditoijien tukena auditointien toteutuksessa ja tuo tätä kautta indikaattoreiden tulkintaan tietoa muissa auditoinneissa tehdyistä ratkaisuista. Indikaattoreiden tulkintaa käsitellään myös auditoijien täydennyskoulutuksissa.

Perustiedot ympäristöasioita ja sosiaalista kestävyyttä koskevista säännöksistä

Auditoijalla tulisi olla perustiedot oppilaitosten ja muiden organisaatioiden ympäristöasioita koskevista säännöksistä, kuten jätelain, kemikaalilainsäädännön ja elintarvikelainsäädännön vaatimuksista sekä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säännöksistä, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuus-, työterveys- ja tasa-arvoasioiden hallintaan.

Auditoinnin yhteydessä ei pystytä kuitenkaan tarkastamaan säännösten vaatimusten täyttymistä kaikilta osin, vaan tärkeintä on varmistaa, että lakisääteiset suunnitelmat ovat ajan tasalla ja viranomaisten hyväksymiä. Lisätietoa oppilaitoksen sosiaalisen kestävyyden asioita koskevista vaatimuksista löydät esimerkiksi Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hankkeessa tuotetusta materiaalista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi