Auditoinnin vaiheet

Ulkoisella arvioinnilla eli auditoinnilla tarkoitetaan Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa ulkopuolisen, riippumattoman ja vaadittavan pätevyyden omaavan auditoijan suorittamaa oppilaitoksen toimintojen ja kestävän kehityksen asioiden hoidon arviointia. Arvioinnissa oppilaitoksen tai muun organisaation toimintaa ja sen tuloksia kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden kautta. Sertifiointi perustuu sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymiseen.

Organisaation hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia auditoija todentaa sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymisen ja antaa organisaatiolle tiedon mahdollisista poikkeamista, joiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä organisaation on esitettävä auditoijalle selvitys ennen sertifiointia. Sertifioinnissa ulkoinen auditointi kohdistuu siihen organisaation osaan, jolle ollaan hakemassa sertifikaattia. Organisaation ylin johto osallistuu kuitenkin aina auditointiin. Auditointi tapahtuu yleensä paikan päällä organisaatiossa, mutta se voidaan joissain tapauksissa tehdä myös kokonaan tai osittain etäyhteydellä. OKKA-säätiö arvioi mahdollisuuden etäauditoinnin toteutukseen. Organisaation tulee lisäksi osoittaa auditoijalle sitoutumisensa itsearvioinnin pohjalta  laaditun kehittämissuunnitelman toteutukseen kuvaamalla käynnistyneet toimenpiteet. Tämä voi tapahtua verkkotapaamisessa, joka pidetään maksimissan 12 kuukauden kuluttua paikan päällä tapahtuneesta auditoinnista. Auditoijan tehtävänä on antaa organisaatiolle sparrausta kehittämissuunnitelman rakentamisessa ja toimeenpanossa. Auditointiin kuuluu myös palautteen antaminen toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Sertifikaatin hakemisen vaiheet eroavat hieman toisistaan eri organisaatiomuotojen kohdalla. Niihin voit tutustua täällä. Joidenkin oppilaitosten itsearvioinnissa voidaan soveltaa samanaikaisesti useamman koulutusmuodon arviointityökaluja. OKKA-säätiö ohjeistaa tällöin tarkemmin arvioinnin toteutuksen. Sivun vasemmassa valikossa olevista linkeistä pääset tutustumaan yleisiin ohjeisiin auditoinnin eri vaiheiden toteutuksesta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi