Haastattelujen suunnittelu

Erilaisia kysymystaktiikoita on syytä yhdistellä haastattelussa sekä arvioida tilanne- ja haastateltavakohtaisesti, mikä taktiikka on sopivin. Kysymystaktiikan valintaan vaikuttaa kysymyksen teema tai aihe: onko esimerkiksi tarkoituksena selvittää faktaa vai haastateltavan mielipidettä, asennetta, motivaatiota tai sitoutuneisuutta.

Kysymysten tyypissä ja sisällössä tulee ottaa huomioon myös haasteltavan tausta: mitä käsitteitä käytät, miten peilaat selvitettävää asiaa haastateltavan tehtävänkuvaan tai miten otat haastattelussa huomioon oppilaan näkökulman. Myös haastattelutilanne ja haastateltavan asenne vaikuttavat kysymysten asetteluun.

HUOM! Keke-kriteerien mukaisessa arvioinnissa tukipalveluhenkilöstön (esim. kiinteistönhoitaja, keittiöhenkilöstö, siistijät, oppilashuollon edustajat) haastattelu tapahtuu usein osana oppilaitoksen valitsemien teemojen toteutuksen arviointia. Tällöin kysymykset painottuvat teemaan liittyvien toimenpiteiden toteutukseen, käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön toimivuuteen opettajien ja oppilaitoksen johdon kanssa.

Kysymystyyppejä voi luokitella esimerkiksi seuraavasti:

 • Avoimet kysymykset: kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi – saa laveampia vastauksia kuin ko-, kö- kysymyksillä
 • Kehittävät kysymykset: miten olette ajatelleet organisoida, suunnitella, kehittää, arvioida tai jos sinulla olisi mahdollisuuksia, miten…?
 • Lisä- ja täydentävät kysymykset
 • ”Tyhmät” kysymykset: onko koulussanne kestävän kehityksen ohjelmaa, tms.
 • Oletuskysymykset: oletetaan, että…
 • Johdattelevat kysymykset: millaisia mahdollisuuksia sinulla on vaikuttaa..?
 • Syy-seuraus –kysymykset: mistä mielestäsi johtuu se, että…?
 • Vertailevat kysymykset: haastateltavan käyttämä työtapa vs. työohje
 • Perehdytyskysymykset: miten perehdyttäisit uuden työntekijän / oppilaan koulun keke-ohjeisiin?
VINKKEJÄ KYSYMYSTAKTIIKKAAN

 • Muista aina esittäytyä ja kertoa mikä on haastattelun tarkoitus!
 • Arvosta haastateltavan osaamista ja ammattitaitoa.
 • Lähde liikkeelle kysymällä haastateltavan tehtävänkuvasta ja etene sitä kautta ympäristöasioihin.
 • Avointen kysymysten käyttö on usein hyvä lähtökohta; saat laajemmin tietoa ja pystyt tekemään sen pohjalta tarkentavia kysymyksiä.
 • Kehittävät kysymykset tuovat mukaan tulevaisuusperspektiivin ja parannuskohteita.
 • Tee lisäkysymyksiä: se lisää haastattelun keskustelunomaisuutta.
 • Kevennä tarvittaessa ilmapiiriä esim. huumorilla tai pienellä jutustelulla. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa turhaan tyhjäkäyntiin!
 • Luo kannustava ilmapiiri: kuuntele, anna vastauksille tilaa ja anna myönteistä palautetta sanoilla, eleillä ja ilmeilläsi – näin saat haastateltavan rentoutumaan ja avautumaan.
 • Muista hienovaraisuus aroissa kysymyksissä: esim. työilmapiiri, palkat. Muista tuoda esille myös haastattelun luottamuksellisuus!
 • Muista pitää kirkkaana mielessäsi arvioijan ja kehittäjän roolin ero. Auditoinnin tarkoituksena ei ole myöskään tuoda esille omaa osaamistasi tai oman koulusi erinomaisuutta!
 • Hallitse haastattelun aikataulu: anna haastateltavalle aikaa vastata, mutta ohjaa keskustelu jämäkästi asiaan, jos vastaus alkaa rönsyillä. Priorisoi omat kysymyksesi.
 • Tee ympäristön havainnointia haastattelujen yhteydessä. Kysele havaintojesi pohjalta tarkentavia kysymyksiä.
 • Arvosta haastateltavan aikaa ja muista kiittää siitä.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi