Hållbar utveckling – den fria bildningens möjlighet

Läroanstalterna inom den fria bildningen har en central roll i att främja kunnandet och sprida information om hållbar utveckling. Den fria bildningens uppgift är att stöda individens mångfacetterade personlighetsutveckling och förmåga att fungera i olika samfund på basen av principen för livslångt lärande. Den fria bildningen ska också främja medborgarskap, jämlikhet och kulturell mångfald i det finländska samhället. Att skapa förutsättningar för hållbar utveckling nämns även i lagen som en av uppgifterna för den fria bildningen.

Den fria bildningens styrkor och möjligheter att kunna främja hållbar utveckling ligger i de mångsidiga och flexibla formerna av lärande. Där framhävs bland annat studerandenas egna erfarenheter och intresseområden, funktionalitet, användingen av olika lärmiljöer och interaktivt lärande. Den fria bildningen har möjlighet att snabbt reagera på behov som uppstår i samhället och omgivningen. Den fria bildningens starka nätverkande med lokala, regionala och internationella verksamhetsparter erbjuder läroanstalterna och deras studerande möjligheter att delta i skapandet av en hållbar framtid såväl i sin egen närmiljö som globalt.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi