Förverkligandet av självutvärderingen

Om man är i början av hållbarhetsarbetet

Om läroanstalten befinner sig i början av arbetet för hållbar utveckling, kan man först göra en snabbutvärdering som hjälper till att identifiera utvecklingsbehov vid verksamheten. Man kan genomföra snabbutvärderingen i en kort tid till exempel i läroanstaltens arbetsgrupp för hållbar utveckling.

I nedanstående formulär finns påstående vilkas förverkligande kan gruppen utvärdera på skalan Inte alls / I någon mån / Ganska bra / Utmärkt. Påståendena baserar sig på kriterierna för hållbar utveckling. I formuläret finns också plats för kommentarer och utvecklingsåtgärder. När man har kompletterat snabbutvärderingen, kan man lägga ihop poängen från olika punkter och ha en riktgivande utvärdering av resultatet. I slutet av formuläret finns stödfrågor som hjälper till läroanstaltens utvecklingsarbete.

Formulär för snabbutvärdering

Självutvärderingen enligt kriterierna för hållbar utveckling

I detta avsnitt ges anvisningar till självutvärdering av verksamheten enligt kriterierna för hållbar utveckling. En komplett utvärdering med hjälp av verktyg som presenteras nedanför är obligatoriskt för att kunna ansöka om certifikat. Utvärderingen och certifieringen kan också gälla endast en specifik enhet eller avdelning i läroanstalten. Verktyg för självutvärdering samt nedanstående anvisningar kan också utnyttjas helt utan certifieringsmål för utvärdering och utveckling av verksamheten.

Läroanstalten kan till exempel utföra självutvärderingen endast av något delområde av kriterierna och identifiera utvecklingsbehov gällande detta område. En komplett utvärdering enligt kriterierna ger ett bra verktyg för läroanstalter som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete på ett planenligt sätt.

Organisering av självutvärderingen

Självutvärderingen kan utföras gradvis på olika delområden av kriterierna till exempel under en termin. Som minimum borde man reservera en månad för att komplettera alla självutvärderings frågeformulär. En tillräcklig lång period för utvärderingen möjliggör att arbetet kan uppdelas i tillämpliga delar. För utvärderingen utnäms utvärderingsgrupper enligt de skilda delar av kriterierna (se anvisningar i anslutning till frågeformulären).

Det är viktigt att man reserverar nödvändiga resurser för utvärderingen. För dem som koordinerar arbetet (till exempel arbetsgruppen för hållbar utveckling) borde reserveras arbetstid för de olika skedena av processen. Dessutom är det viktigt att man planerar arbetet för utvärderingsgrupperna i god tid (till exempel hur mycket arbetstid eller vilka möten som kan användas för utvärderingen).

OBS! Det är av yttersta vikt att självutvärdering av kriteriernas olika delar utförs i grupper och icke så att en enskild person tar ansvar för uppsamling av information. Vid arbetet i gruppen kan man samla ihop information på ett betydligt mer omfattande sätt. Dessutom har man en utmärk möjlighet att få läroanstaltens personal och studerande att delta i utvärderingsprocessen som är en mycket nyttig inlärningserfarenhet. Man borde också minnas att revisorn intervjuar i revisionen olika aktörer i läröanstalten på basen av svaren i självutvärderingsformulären. Det är mycket lättare att svara på revisorns frågor om man själv deltagit i utvärderingen.

Initiering av utvärderingen

Ett bra sätt att initiera självutvärderingen är att saken presenteras till exempel i samband av ett personalmöte eller fortbildningsevenemang. Presentationen kan organiseras av läroanstaltens arbetsgrupp för hållbar utveckling. Personalen introduceras till målsättningar, skeden och tidtabell av utvärderingen samt personalens roll i arbetet. Samtidig lyftar man fram utvärderingens nytta för läroanstaltens verksamhet samt för utveckling av var och ens eget arbete. Det är alltså inte enbart strävan efter ett certifikat som gäller i självutvärderingen!

Förverkligandet av utvärderingen i grupper

Självutvärderingen lönar sig att organisera på så sätt att utvärderingsgrupper har två möten. På det första mötet bekantar grupperna sig med självutvärderings frågeformulär och utreder hur man samlar ihop information som behövs för utvärderingen. Emellan mötena samlar medlemmar av grupperna utvärderingsinformationen. På det andra mötet fyller man i självutvärderingens frågeformulär, besluter poängsättning för varje kriterium och skriver upp ett sammandrag av styrkor och utvecklingsbehov gällande kriterierna.

Behandling av utvärderingens resultat

Fastän självutvärderingen hade utförts för att ansöka om certifikat, är det viktigt att man behandlar resultaten av utvärderingen gemensamt i läroanstalten. Man bör också försäkra att resultaten utnyttjas i utveckling av verksamheten. Ett bra sätt för behandling av resultaten är att reservera tid för saken i ett tillämpligt gemensamt evenemang i vilket närvarar representater från olika yrkesgrupper och studerande.

Utvärderingsgrupperna presenterar sammandrag av olika delar av utvärderingen. Resultaten kan behandlas i tillämpliga grupper mellan personal och studerande. Dessutom reserveras tid för diskussion om slutsatser på basen av vilka görs förslag för utvecklingspunkter. Läröanstaltens ledning deltar i behandling av utvärderingsresultat och utvecklingsförslag. Resultaten utnyttjas till planering av nästa års program för hållbar utveckling och årsplanen samt till utveckling av utbildningen.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi