Verktyg för självutvärderingen

Nivåbeskrivningar av kriterierna

För att utvärdera uppfyllandet av kriterierna har man konstruerat specifika nivåbeskrivningar för varje kriterium. Dessa baserar sig på skalan saknas (0 poäng), påbörjad (1 poäng), utvecklad (2 poäng) och etablerad (3 poäng) (se också allmänna beskrivningar för olika nivåer nedanför). Att uppnå nivåer utvecklad och etablerad kräver även att kraven för de lägre nivåerna uppfylls. Med hjälp av dessa beskrivningar kan läroanstalten själv utvärdera sin egen nivå gällande alla kriterier och identifiera styrkor och utvecklingspunkter i sin verksamhet.

Saknas
(0 poäng)
Påbörjad
(1 poäng)
Utvecklad
(2 poäng)
Etablerad
(3 poäng)
Läroanstalten har inte planerat eller inlett någon verksamhet i anslutning till kriteriet. Läroanstalten har planerat verksamhet enligt kriteriet och inlett processen att förverkliga detta. Läroanstalten har förverkligat verksamhet i enlighet med kraven i kriteriet under minst ett läsårs tid. Verksamheten i enlighet med kriteriet har blivit en fungerande, planenlig praxis i läroanstaltens vardag, vilken är instruerad vid behov.

Självutvärderings frågeformulär

I självutvärderings frågeformulär presenteras frågor som gör det lättare att definiera läroanstaltens prestationsnivå gällande varje kriterium. För att underlätta organiseringen av utvärderingsarbetet har man utfärdat formuläret enligt de olika delområdena av kriterierna på nedanstående sätt. När man kompletterat utvärdering för samtliga tre områden, samlar man ihop poängen för kriterierna i självutvärderingens sammanfattningsblankett.

UTVÄRDERINGSOMRÅDE 1: Planering, utvärdering och utveckling

Sammansättning av utvärderingsgruppen:
exempelvis läroanstaltens ledning och arbetsgruppen för hållbar utveckling.
Ladda upp självutvärderings frågeformulär:
Planering, utvärdering och utveckling

  • Värderingar och strategier (kriterium 1)
  • Lagstadgade krav (kriterium 2)
  • Organisation och resurser (kriterierna 3 ja 4)
  • Program för hållbar utveckling (kriterium 5)
  • Partnerskap och projekt (kriterium 10)
  • Tillvägagångssätt för utvärdering (kriterium 11)

UTVÄRDERINGSOMRÅDE 2: Planering och genomförande av utbildningarna

Sammansättning av utvärderingsgruppen:
läroanstaltens utbildningsplanerare samt representanter från lärarkåren.
Ladda upp självutvärderings frågeformulär:
Planering och genomförande av utbildningarna

  • Planering av utbildningarna (kriterierna 6 ja 7)
  • Att genomföra utbildningarna (kriterium 8)

UTVÄRDERINGSOMRÅDE 3: Verksamhetskultur och genomförandet av teman

Sammansättning av utvärderingsgruppen:
läroanstaltens arbetsgrupp för hållbar utveckling förstärkt med möjliga experter av temats innehåll.
Ladda upp självutvärderings frågeformulär:
Verksamhetskultur och genomförandet av teman

  • Verksamhetskultur (kriterium 9)

Läroanstalten väljer tre teman som presenterats i kriterierna för hållbar utveckling. Dessa teman ska utvärderas. Utöver de obligatoriska tre teman kan läroanstalten välja ett eller två frivilliga teman för utvärdering som den kan få tilläggspoäng för i den externa revisionen. För varje tema ifylls ett eget formulär.

UTVÄRDERINGENS SAMMANFATTNING

Ladda upp blankett:
Sammanfattningsblankett (för alla delar av kriterierna)
På denna blankett görs en sammanfattning av förverkligandet av de tre olika delområdena av kriterierna.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi