Kriteriarna för hållbar utvekcling

Kriterierna stöder läroanstaltens utvecklingsarbete

Kriterierna för hållbar utveckling erbjuder ett verktyg med vilket folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler, sommaruniversitet och idrottsinstitut kan inkludera hållbar utveckling i sitt ledarskap, förvekligandet av utbildningarna och verksamhetskulturen. Kriterierna möjliggör även att certifiera arbetet för hållbar utveckling.

Kriterierna uppmanar personal och studerande vid läroanstalterna att tillsammans utvärdera och utveckla verksamheten. Kriterierna kan utnyttjas i kvalitetsarbetet vid instituten, exempelvis som en del av utvärderingen baserad på CAF-modellen. Det finns också versioner av kriterierna för skolor på allmänbildande nivå samt för yrkesinstitut. De kan anpassas till verksamheten vid läroanstalter inom den fria bildningen ifall läroanstalten i fråga erbjuder utbildning även för dessa utbildningsformer.

Strukturen av kriterierna

I kriterierna för hållbar utveckling i fria bildningen behandlas hur man integrerar hållbar utveckling i läroanstaltens värdegrund, ledarskap och verksamhetskultur samt utbildning. Strukturen i kriterierna är baserad på ett bekant koncept för kvalitetsarbete, nämligen Deminghjulet, det vill säga cykeln för kontinuerlig förbättring. Faserna i hjulet består av planera, genomföra, utvärdera och utveckla. På grund av detta är det lätt att implementera kriterierna i läroanstaltens eller utbildningsarrangörens kvalitetssystem, exempelvis i utvärderingskriteriet CAF som används inom den fria bildningen.

Bild: Struktur och centralt innehåll av kriterier för hållbar utveckling i fria bildningen

Planering
I avsnittet för planering analyserar man hur hållbar utveckling syns i läroanstaltens värderingar och hur de styr verksamheten. Det är även viktigt att läroanstalten försäkrar sig om att bestämmelser och förordningar gällande hållbar utveckling följs. Läroanstalten skall också organisera arbetet för hållbar utveckling och säkerställa nödvändiga resurser och kunnande. Programmet för hållbar utveckling vid läroanstalten är en konkret plan med vars hjälp man ständigt kan förbättra och utveckla både undervisningen och verksamhetskulturen inom området. Kriterierna förutsätter även att läroanstalten fokuserar på teman för hållbar utveckling i sitt utbildningsutbud, och ser till att inlärningsmålen för hållbar utveckling inkluderas i undervisningen.

Genomförande
I delen genomförande analyserar man hur målsättningarna och innehållet för hållbar utveckling förverkligas i läroanstaltens undervisning samt hur man utnyttjar pedagogiska metoder och lärmiljöer som stöder hållbar utveckling. Med hjälp av 3–5 teman som läroanstalten själv väljer utvärderar man hur hållbar utveckling har förverkligats i läroanstaltens verksamhetskultur. Verksamhetskulturen och inlärningen är sammankopplade: studerande och personal kan tillsammans bygga en hållbar verksamhetskultur i läroanstalten.

Nätverkande med lokala aktörer stöder läroanstaltens arbete för hållbar utveckling. I kriterierna granskar man hur läroanstalten samarbetar med aktörer på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, exempelvis inom olika kurser eller projekt. Målsättningen är att samarbetet skapar gemensamma arenor för hållbarhetasarbetet med hjälp av lärande, forskning, experiment och utveckling.

Exempel på utbildningarnas teman rörande hållbar utveckling:

 • Hållbar konsumtion och ekologisk vardag i hushåll
 • Ekologisk och hälsosam näring
 • Ekologiskt byggande
 • Naturkunskap och att röra sig i naturen
 • Lokalt kulturarv
 • Globalt kulturarv
 • Välmående ja och arbertsförmågan
 • Miljöproblem och utvecklingsfrågor
 • Etiska frågor
 • Medborgarinflytande
Exempel på utbildningarnas inlärningsmål för hållbar utveckling:

 • Medvetenhet om hållbar utveckling
 • Att lära sig en hållbar livsstil
 • Att växa som en människa och livskompetens
 • Stöd för formandet av personliga värderingar
 • Att förstärka kunnigheten för medverkande
 • Att stöda växan till globalt ansvar
 • Kunnigheten att skapa förändring mot en hållbar framtid i sin närmiljö och i samhället

Utvärdering och utveckling
I delen Utvärdering och utveckling betraktas hur läroanstalten har organiserat utvärdering av sitt hållbarhetsarbete. Den kan ske i samband med utvärderingen av övrig verksamhet vid läroanstalten. Det är viktigt att det finns mätare och indikatorer som visar nivån på verksamheten för hållbar utveckling inom undervisningen och verksamhetskulturen. Utvärderingsinformationen behandlas gemensamt och utnyttjas för att utveckla verksamheten.

Kriterier för hållbar utveckling

Se kriterierna på denna sida: Kriterierna för hållbar utveckling i fria bildningen

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi