Vägen till certifieringen

Vilka läroanstalter kan ansöka om certifikat?

Läroanstalternas certifikat för hållbar utveckling kan ansökas av läroanstalter inom den fria bildningen, grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Utvärdering och certifiering kan även genomföras gällande enbart någon specifik enhet eller del av läroanstalten.

Vilka krav måste uppfyllas innan man beviljas certifikatet?

Förutsättningen för att certifikatet ska beviljas är att läroanstalten uppfyller minimipoängen för de olika delarna av kriterierna. För att beviljas certifikat behöver man inte uppfylla alla krav bland kriterierna på den högsta möjliga nivån.

Poängränser för certifikatet

KRITERIERNAS DEL MINIMIPOÄNG FÖR CERTIFIERING MAX. POÄNG
DEL 1: PLANERING
(kriterierna 1-7)
Minimipoäng 14 p 7 x 3 p = max. poäng 21 p
DEL 2: GENOMFÖRANDE
Att genomföra utbildningarna (kriterium 8) utvärderas för del av tre olika utbildningar som läroanstalten själv valt.
3 x 6 p = max. poäng 18 p
Verksamhetskultur och genomförandet av teman (kriterium 9) utvärderas för 3-5 olika teman som läroanstalten själv valt.  5 x 3 p = max. poäng 15 p
Partnerskap och projekt (kriterium 10) Max. poäng 15 p
Del 2 sammanlagt Minimipoäng 28 p  Max. poäng 48 p
DEL 3: UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
(kriterium 11)
Minimipoäng 8 p Max. poäng 12 p

Utöver uppfyllandet av minimipoäng för de olika kriteriernas delar kan läroanstalten inte få noll poäng från något kriterium samt från inget av de tre valda utbilningarna (kriterium 8) eller de obligatoriska tre valda teman (kriterium 9).

Hur utförs en extern revision i läroanstalten?

Utöver självutvärderingen skall en extern revision utföras i läroanstalten. Den genomförs av en revisor som är godkänd i OKKA-stiftelsens revisorsregister.

Läroanstalten måste sända revisorn följande ifyllda frågeformulär av självutvärderingen i sin helhet minst tre veckor före revisionen i läroanstalten:

  • Planering, utvärdering och utveckling av hållbarhetsarbetet
  • Utvärdering av genomförandet av de tre teman som läroanstalten valt
  • Planering och genomförande av utbildningarna
  • Självutvärderings sammanfattningsblankett (för alla kriteriernas delar)

Utöver dessa kan revisorn också be om annat material före revisionen, exempelvis läroanstaltens program för hållbar utveckling.

Läroanstalten beställer en revisor från OKKA-stiftelsen. Före revisionen reserverar man vanligtvis en dag under vilken revisorn bekantar sig med läroanstaltens verksamhet samt intervjuar representanter av olika personalgrupp och studerande. Revisorn fastställar bevisen på uppfyllning av kriterierna och bekräftar poängen som läroanstalten fått. En viktig del av utvärderingen är responsen som revisorn ger angående läroanstaltens styrkor och utvecklingsområden.

Läroanstalten ansvarar för utgifterna som uppkommer i samband med revisorns arbete. OKKA-stiftelsen har gett rekommendationer för revisorns ersättning (på finska). Revisorn rapporterar resultatet av den externa revisionen i det officiella rapportformuläret (se nedan), som revisorn sänder till läroanstalten samt till OKKA-stiftelsen för behandling. Utöver det ger revisorn skriftlig respons till läroanstalten om dess styrkor och utvecklingsområden.

Rapportformulär (på finska)

Korrigerade åtgärder

Om läroanstalten inte uppnår poänggränserna finns det en möjlighet att överlämna till revisorn en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå den krävda poängnivån, som bör göras inom tre månader.

Ansökan om certifikat

Man ansöker om certifikatet för hållbar utveckling från OKKA-stiftelsen med ansökningsblanketten (på finska). Det kostar inget att ansöka om certifikatet. Certifikatet beviljas av styrelsen vid OKKA-stiftelsen. Certifikatet måste förnyas senast 36 månader efter att certifikatet beviljats eller förnyats senaste gång. Man förnyar certifikatet genom en extern revision som sker vid läroanstalten.

Tilläggsuppgifter för underhållet av certifikatet (på finska)

Certifierade läroanstalter

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi