Kriterierna som stöd vid utvecklandet av ett program för hållbar utveckling

Målsättningen med de teman som presenterats inom kriterierna är att de ska också stöda läroanstalten i att skapa ett program för hållbar utveckling. Med hjälp av årliga teman kan läroanstalten utveckla sin verksamhet tills man nått nivån för certifiering. Läroanstalten planerar genomförandet av sina teman genom att definiera målsättningar, åtgärder, ansvar, resurser och tidtabeller. Dessa skall dokumenteras i programmet för hållbar utveckling.

På webbplatsen för certifiering av hållbar utveckling i läroanstalterna finns det stödmaterial för ändamålet på finska (Teemojen toteutus). Hittills har materialet upprättats ur grundskolornas, gymnasiernas och yrkesinstitutens synvinkel, men största delen av exemplen lämpar sig också bra för läroanstalter i fria bildningen.

Formulering av ett program för hållbar utveckling med hjälp av teman

1. Val av årliga teman
Läroanstalten väljer ett eller flera teman, för sitt årliga program för hållbar utveckling, ur tematabellen. Valet görs utgående från de utvecklingsbehov som uppdagats eller exempelvis på basis av målsättningar som utbildningsarrangören satt upp. Personalen och de studerande deltar i valet av tema.

2. Kartläggning av nuläget
Utgående från valda teman görs en kartläggning av den nuvarande situationen som exempelvis kan ske genom en miljöutvärdering, läroanstaltens årliga självutvärdering, riskkartläggning eller enkätfrågor till personal, studerande och intressenter. Genom att involvera de studerande i kartläggningen erbjuder man goda möjligheter till inlärning. Det finns finskspråkiga formulär för kartläggning av olika teman på denna sida samt på sidan Teemapankki i temaspecifika länkar.

3. Program för hållbar utveckling
På basis av resultaten från kartläggningen planerar läroanstalten ett program för hållbar utveckling inför nästa läsår. Programmet innehåller målsättningar, åtgärder, ansvarsfördelning, tidtabeller och resurser för att kunna utveckla de teman som valts samt indikatorer för att följa upp förverkligandet av målsättningarna. Programmet kan även vara en del av en annan verksamhetsplan vid läroanstalten. Personalen och de studerande deltar i planeringen av programmet.

Verktyg till stöd för planering av ett program för hållbar utveckling har bearbetats i Huvudstadsregionens Återanvändningscentralens 4V-projekt Bry dig om, Påverka, Trivs och Må bra. Materialet har upprättats ur grundskolornas synvinkel, men dess exemplar kan väl utnyttjas också i läroanstalter inom fria bildningen.

4. Förverkligandet av temat
Temat synliggörs i läroanstaltens vardag med hjälp av olika evenemang, kampanjer, kommunikation och genom att man tar i bruk nya tillvägagångssätt. Undervisningspersonalen planerar hur temats förverkligande kopplas till undervisningen och hur man involverar de studerande i förverkligandet av temat. Interna och externa samarbetsparter kopplas till arbetet med temat. Dessa kan bestå av exempelvis representanter för fastighetsunderhållning, städtjänster, matservice, studerandehälsovård eller studerandevård.

5. Utvärdering och utveckling
Läroanstalten utvärderar förvekligandet av temat och målsättningar inom programmet för hållbar utveckling i slutet av läsåret. Personal och studerande deltar i utvärderingen och bearbetningen av resultaten. På basis av resultaten väljs nya teman och planeringen av ett program för hållbar utveckling inför nästa läsår inleds.

OBS! I vilken mån studerandena, undervisningspersonalen, timlärarna, den övriga personalen samt samarbetsparterna har möjligheter att delta i läroanstaltens hållbarhetsarbete varierar mellan olika utbildningsformer inom den fria bildningen. Det väsentliga är att man söker tillvägagångssätt och forum för deltagandet bland de alternativ som står till buds.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi