Indikaattori 9: Henkilöstön osaaminen

Tukidiojen käsitteiden avauksia

HENKILÖSTÖN KESTÄVYYSOSAAMINEN

Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä osaamista kestävyyskysymyksistä ja oman opetusalan kestävyysasioista sekä pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta. Kiinteistönhoitaja tarvitsee osaamista energia- ja materiaalitehokkuutta edistävistä teknisistä ratkaisuista, seuranta- ja ohjausjärjestelmistä, jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä sekä oppilaitoksen turvallisuusasioista.

GLOBAALIT KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Edistyksen päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen kaikille maailman ihmisille. Talous asemoituu välineeksi yhteisen hyvän synnyttämiseen sen sijasta, että tavoitellaan itsearvoista talouden kasvua. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja perustuu vastuullisuudelle, kohtuullisuudelle ja ihmistenvälisyydelle.
Lue lisää

UUDEN KESTÄVYYSOSAAMISEN LUOMINEN

Henkilöstö ja opiskelijat nähdään yhteisöllisinä tutkijoina, ongelmien ratkaisijoina ja uusien ideoiden tuottajina. Yhteisöllistä tiedon rakentamista voidaan tukea tutkivan oppimisen, ryhmätyöskentelyn, keskustelun, vastavuoroisen oppimisen ja luovien työskentelytapojen käytöllä. Uutta kestävyysosaamista voidaan tuottaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa luovuutta tukevissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi