Lähtötilanteen kartoitus

Kestävän kehityksen ohjelma on oppilaitoksen keke-työn moottori. Jotta se pyörisi ja veisi työtä koko ajan eteenpäin, on ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioitava vuosittain. Ennen keke-ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelua tehdään lähtötilanteen kartoitus ohjelmaan valituista teemoista.

Kartoituksessa selvitetään valittujen teemojen nykytilannetta: katsotaan mittareiden perusteella esimerkiksi kulutuksen taso tai henkilöstön ja oppilaiden näkemykset asiasta. Lisäksi kartoitetaan toimintaa vaikkapa tutkimalla lajittelun toteutumista tai koulupäivän jälkeen päälle jäävien tietokoneiden määrää. Kartoituksen toteuttajina voivat olla myös oppilaat heidän ikäkaudelleen soveltuvalla tavalla.

Kartoituslomakkeita

Tälle sivulle on koottu eri hankkeissa laadittuja arviointityökaluja, joiden avulla oppilaitos voi toteuttaa eri teemoihin liittyviä lähtötilanteen kartoituksia.

Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa -hanke

OKKA-säätiö ja Suomen ympäristöopisto SYKLI toteuttivat 2006-2007 yhteishankkeen Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa. Hankkeessa oli mukana 13 pilottioppilaitosta eri kouluasteilta. Erityisasiantuntijoina toimivat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n sekä Helsingin opetusviraston työsuojeluasiantuntijat. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Hankkeessa tuotettiin Vaatimukset sosiaalisesti kestävälle työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa kuvataan selityksineen kriteerejä, jotka koskevat työ- ja oppimisympäristön suunnittelua, sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen työympäristöön liittyviä käytäntöjä. Vaatimusten näkökulmaksi valittiin koulu tai oppilaitos ja sen omat vaikutusmahdollisuudet.

Vaatimuksia hyödynnettiin myös Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien suunnittelussa. Lisäksi tuotettiin kouluille ja oppilaitoksille kartoituslomake sosiaalisesti kestävän työympäristön arviointia varten. Työkalun avulla voidaan arvioida sosiaalisen kestävyyden ja työsuojelun toteutumista oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja suunnittelukäytännöissä. Lomakkeen käytön tueksi laadittiin itsearvioinnin ohje.

Hankkeen tuotokset:

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja ohjelmien maastouttaminen -hanke

Vuosina 2008-2010 toteutetussa valtakunnallisessa hankkeessa kehitettiin koulujen ja oppilaitosten sekä koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen käytäntöjä sekä levitettiin alueellisesti ja valtakunnallisesti hyviä toimintamalleja. Hankkeella tuettiin myös Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja arviointityökalujen suunnittelua. Hanketta koordinoi alussa Hyvinkään kaupunki ja myöhemmin Hyria koulutus Oy. Hankkeen kumppaneita olivat myös OKKA-säätiö, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Eco-One.

Hankkeessa laadittiin kysymyslistoja koulujen ja oppilaitosten sosiaalisen kestävyyden teemojen arviointiin. Kysymysten laadinnassa käytettiin seuraavia lähteitä:

  • Opetushallituksen laatimat koulujen itsearviointikysymykset
  • Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu hankkeessa kehitetyt kysymyslistat (OKKA-säätiö, SYKLI)
  • Annikki Savolan väitöskirja ”Koulu työpaikkana – Työolojen itsearviointi ja kehittämistarpeet oppilaiden ja henkilöstön näkökulmasta” (Tampereen yliopisto 2001)
  • Ruotsin Skolmiljö -projektissa laaditut kysymyslistat
  • Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien luonnosversio

Kartoituslomakkeista on laadittu omat versiot eri kouluasteille.

Kartoituslomakkeet

Oppilaitosten ympäristösertifioinnin kysymyslistat

Vanhan, vuonna 2010 päättyneen Oppilaitosten ympäristösertifioinnin arviointityökaluja voi hyödyntää myös uudessa kestävän kehityksen sertifioinnissa. Ympäristökriteerien osan ”ylläpitotoiminnot” itsearvioinnin kysymyslista kattaa useita keke-kriteerien ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemoja.

Ylläpitotoimintojen kysymyslistan osat

3.1 Materiaalien käyttö ja hankinnat
3.2 Jätehuolto
3.3 Veden käyttö
3.4 Energia
3.5 Työterveys ja viihtyisyys
3.6 Puhtaanapito
3.7 Keittiö ja ruokala
3.8 Kuljetukset ja liikenne
3.9 Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi

4v-hankkeen kartoituslomakkeet

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 4v-hankkeessa laadittiin eri kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kartoituslomakkeita, joiden avulla oppilaat voivat tehdä koulun lähtötilanteen kartoituksen.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi