Indikaattori 9: Henkilöstön osaaminen

Tukidian käsitteiden avauksia

a) KESTÄVYYSOSAAMINEN

Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä perusosaamista kestävyyskysymyksistä ja lisäksi osaamista oman ammatillisen opetusalansa kestävyysasioista ja alan toimintaympäristössä tapahtuvasta muutoksesta. Lisäksi opettaja tarvitsee pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta (esimerkiksi systeeminen ajattelu, kriittinen ajattelu, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot). Uudistavan tason oppimista tukeakseen opettaja tarvitsee osaamista muuan muassa globaaleista kestävyyskysymyksistä, tulevaisuusajattelusta ja ekososiaalisesta sivistyksestä.

Muun henkilökunnan edustajien osalta korostuu oman ammatin työprosessin ympärille linkittyvä osaaminen: esimerkiksi kiinteistönhoitaja tarvitsee tietoa ja käytännön osaamista energia- ja materiaalitehokkuutta edistävistä teknisistä ratkaisuista, seuranta- ja ohjausjärjestelmistä, jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä sekä oppilaitoksen turvallisuusasioista.

b) KESTÄVYYSKYSYMYKSET

Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä. Kestävyyskysymysten tarkastelu edellyttää systeemistä ajattelua, joka perustuu ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja niiden osatekijöiden keskinäisriippuvuuksien tunnistamiseen.

Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

Esimerkkejä paikallisista kestävyyskysymyksistä: ympäristön saastuminen, vesistöjen rehevöityminen, metsien häviäminen, viljelysmaan köyhtyminen, liikenteen ja teollisuuden päästöt, jätteiden käsittely ja kierrätys, mielenterveysongelmat, kulttuuristen vähemmistöjen oikeudet, paikallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Lisätietoa:
Planetaariset rajat
Talouskasvun ja ympäristöhaitan irtikytkentä
Kestävyyskysymysten systeeminen tarkastelu
Kestävä hyvinvointi
Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

C) YHTEISÖLLINEN KESTÄVYYSOSAAMISEN RAKENTAMINEN

Oppilaitosyhteisö voi olla parhaimmillaan uuden kestävyysosaamisen rakentaja. Tätä kautta myös käsitys henkilöstön osaamisen kehittämisestä laajenee. Henkilöstö ja opiskelijat nähdään yhteisöllisinä tutkijoina, ongelmien ratkaisijoina ja uusien innovaatioiden tuottajina. Yhteisöllistä tiedon rakentamista voidaan tukea tutkivan oppimisen, ryhmätyöskentelyn, keskustelun, vastavuoroisen oppimisen ja luovien työskentelytapojen käytöllä. Uutta kestävyysosaamista voidaan tuottaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa luovuutta tukevissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi