Sertifikaatin myöntämisperusteet

Lastenkulttuurikeskusten kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämistä koskevat seuraavat perusteet, joita tarkennetaan tällä sivustolla erikseen annettavalla ohjeistuksella.

1) ITSEARVIOINNIN TOTEUTUS

Sertifikaattia hakevan lastenkulttuurikeskuksen on tehtävä kestävän tulevaisuuden indikaattorien itsearviointi. Arviointiprosessin toteutusta koskevat alla esitetyt vaatimukset, joiden toteutumisesta organisaatio laatii kuvauksen. Itsearvioinnin työkalujen käytöstä annetaan erikseen tarkempi ohjeistus.

ARVIOINTITIEDON KERÄÄMISEN LAAJUUS
Itsearviointiin tulee osallistua
a) lastenkulttuurikeskuksen johdon ja hallintohenkilöstön edustajia
b) muun henkilöstön edustajia

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Lastenkulttuurikeskus perustelee, miten valituilla arviointiryhmillä varmistetaan arviointitiedon kattavuus. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää asiakkailta ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Asiakkaita ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin.

ARVIOINTITIEDON LAATU
Itsearviointiedon laatua koskevat seuraavat vaatimukset:
• Indikaattoreiden itsearviointi on toteutettu OKKA-säätiön laatimilla työkaluilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Johto- ja hallintohenkilöstö sekä muu henkilöstö ovat vastanneet kattavasti indikaattoreiden esitietokyselyyn.
• Johdon ja henkilöstön edustajista koostuva itsearviointiryhmä on toteuttanut arviointikeskustelun esitietokyselyn tulosten pohjalta. Ryhmä on kirjannut perusteluineen arvionsa organisaation nykytilasta ja kehittämistarpeista jokaisen indikaattorin osalta.

2) KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNAN TASO

Kestävän kehityksen sertifikaattia hakevan lastenkulttuurikeskuksen on täytettävä seuraavat kestävän kehityksen toiminnan tason vaatimukset.

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Taidekasvatus
  • Lastenkulttuurikeskus on tunnistanut taide- ja kulttuurikasvatuksensa suhteen kestävään kehitykseen.
  • Lastenkulttuurikeskus on sisällyttänyt taide- ja kulttuurikasvatukseensa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
  • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
      2. Toimintakulttuuri
  • Lastenkulttuurikeskus on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Lastenkulttuurikeskus on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään taide- ja kulttuurikasvatuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa lastenkulttuurikeskuksen tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön ja tuntiopettajien/taidekasvattajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Lastenkulttuurikeskus on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

3) KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Lastenkulttuurikeskuksen tulee laatia itsearvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla organisaatio vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa organisaation muuta toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu yhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi