Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Lastenkulttuurikeskusten kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa organisaation toimintaa tarkastellaan taidekasvatuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen näkökulmista. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten lastenkulttuurikeskuksen toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Indikaattoreiden itsearviointi toteutetaan eDelphi-järjestelmässä hallinto- ja opetushenkilöstölle suunnatun ennakkokyselyn ja sen tulosten pohjalta käydyn arviointikeskustelun kautta (ks. itsearvioinnin ohjeet). Lisäksi arvioidaan kestävän kehityksen toiminnan perustason toteutuminen. Sertifikaatin myöntäminen perustuu a) itsearviointiprosessin laadukkaaseen toteutukseen, b) toiminnan perustason vaatimusten toteutumiseen ja c) oppilaitoksen sitoutumiseen tulevaisuussuuntautuneen kehittämissuunnitelman toteutukseen (ks. sertifikaatin myöntämisperusteet).

Lataa indikaattorit pdf-tiedostona

INDIKAATTORI 1: Taidekasvatus

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Kestävyysasioihin liittyvä tieto osana taidekasvatusta
 • Taiteen ja kulttuurin suhde kestävään kehitykseen
 • Kestävät toimintatavat taiteen ja kulttuurin tekemisessä
 • Kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentaminen
 • Ihmisen suhde aikaan, paikkaan ja luontoon
 • Kriittisen ja eettisen ajattelun vahvistaminen
 • Elämää kannattelevien merkitysten synnyttäminen
 • Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu
 • Ajattelua uudistava taide ja kulttuuri ihmisten luokse
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Lastenkulttuurikeskus on tunnistanut taide- ja kulttuurikasvatuksensa suhteen kestävään kehitykseen.
 • Lastenkulttuurikeskus on sisällyttänyt taide- ja kulttuurikasvatukseensa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
 • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

INDIKAATTORI 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ympäristövastuu ja eettisyys normeina ja ohjeina
 • Terveys ja turvallisuus hyvinvoinnin perustana
 • Johto määrittelee keskuksen toimintakulttuurin
 • Ympäristövastuu ja eettisyys kaikessa toiminnassa
 • Vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Yhteisö rakentaa keskuksen toimintakulttuuria
 • Sidosryhmien vastuullisuuden edistäminen
 • Myötätunto, ihmisten saama arvo ja tunnustus
 • Keskus osallistaa sidosryhmiä toimintansa suunnitteluun
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Lastenkulttuurikeskus on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Lastenkulttuurikeskus on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään taide- ja kulttuurikasvatuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

INDIKAATTORI 3: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä nykyisen toiminnan tuottavuus
 • Johdon asettamat tavoitteet ja tehtävät
 • Toiminta rakentuu yksilöiden osaamiselle
 • Suuntaajana ennakointi ja uudistuminen
 • Yhdessä rakennetut tavoitteet ja itseohjautuvuus
 • Moninainen oppiva yhteisö tärkeimpänä voimavarana
 • Päämääränä kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja visiot
 • Verkostot oppimisen ja uudistumisen resurssina
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa lastenkulttuurikeskuksen tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön ja tuntiopettajien/taidekasvattajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Lastenkulttuurikeskus on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi