Itsearviointi

Tällä sivulla annetaan ohjeet lastenkulttuurikeskusten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointiin sertifikaatin hakemista varten. Sivun vasemman laidan valikosta löytyvät tarkemmat ohjeet itsearvioinnin eri vaiheista. Itsearvioinnin työkaluja ja ohjeita arvioinnin toteutuksesta voi hyödyntää myös täysin ilman sertifiointitavoitetta. Lastenkulttuurikeskus voi esimerkiksi valita arvioinnin kohteeksi vain jonkin indikaattoreiden osa-alueista (taidekasvatus, toimintakulttuuri tai johtaminen) ja tunnistaa siihen liittyviä kehittämisen kohteita. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tapahtuu neljässä vaiheessa:

VAIHE 1: Ennakkokyselyt

Itsearviointi käynnistyy toteuttamalla eDelphi-verkkotyökalun avulla indikaattoreiden sisältöihin pohjautuvat taidekasvatus- ja hallintohenkilöstölle suunnatut ennakkokyselyt. Lastenkulttuurikeskus ottaa yhteyttä OKKA-säätiöön, joka antaa tarkemmat ohjeet arvioinnin toteutuksesta.

VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Kun hallinto- ja taidekasvatushenkilöstön arviointiryhmät ovat vastanneet kyselyyn, OKKA-säätiö tuottaa organisaatiolle vastausten yhteenvedon sekä visuaalisen tulkinnan taidekasvatuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreista. Yhteenvetoa hyödynnetään jokaiseen kolmeen indikaattoriin liittyvien toiminnan perustason vaatimusten arvioinnissa, jonka voi tehdä esimerkiksi lastenkulttuurikeskuksen kestävän kehityksen työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-järjestelmässä.

VAIHE 3: Arviointikeskustelu

Itsearvioinnin kolmannessa vaiheessa lastenkulttuurikeskuksen arviointiryhmä käy OKKA-säätiön toimittaman ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun.  Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio organisaation vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

VAIHE 4: Kehittämissuunnitelma

Lastenkulttuurikeskuksen arviointiryhmän jäsentämät arvioinnin tulokset esitellään koko työyhteisölle. Keskustelun kautta muodostetaan yhteinen näkemys lastenkulttuurikeskuksen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Keskustelu voidaan laajentaa myös sidosryhmiin, esimerkiksi lastenkulttuurikeskuksen johtokuntaan tai muihin yhteistyötahoihin. Tärkeimmiksi nostettujen kehittämistavoitteiden pohjalle rakennetaan organisaation kehittämissuunnitelma.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi