Järjestöt

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen on mahdollista myös järjestöille, joilla on kasvatus- tai sivistystehtävä. Järjestöjen kestävän tulevaisuuden indikaattoreita voivat soveltaa järjestöjen järjestöt sekä järjestöt, joilla on henkilöjäseniä. Mikäli järjestön yhteydessä toteutetaan oppilaitosmuotoista toimintaa (esimerkiksi opintokeskus osana järjestöä), voidaan toiminnan arvioinnissa voidaan soveltaa sekä järjestöjen että vapaan sivistystyön (tai ammatillisten oppilaitosten) indikaattoreita.

Järjestöjen kestävän tulevaisuuden indikaattoreita kokeiltiin ja kehitettiin VST ry:n Vapaa sivistystyön muutoksen tekijänä -koulutushankkeen yhteydessä. Järjestöjen indikaattorit pohjautuvat vapaan sivistystyön indikaattoreihin. Järjestöversion kehittämiseen osallistuivat Suomen Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto, Vapaa Sivistystyö ry, Bildningsalliansen rf, Opintokeskukset ry, Kansanvalistusseura, Urheiluopistojen yhdistys ry ja Suomen kesäyliopistot ry.

Vasemman laidan linkeistä löydät järjestöjen kestävän tulevaisuuden indikaattorit sekä ohjeet itsearviointia ja sertifikaatin hakemista varten. Sertifikaatin hakeminen OKKA-säätiöltä on maksutonta, mutta järjestö sopii auditoijan kanssa auditointiin liittyvän työn kulujen korvaamisesta auditoinnin suositushintojen pohjalta.

OKKA-säätiö antaa tukea ja ohjausta itsearvioinnin tekemiseen ja sertifikaatin hakemiseen.

Yhteenveto sertifikaatin hakemisen vaiheista

VAIHE AIKATAULU OHJEET/MATERIAALI

Järjestö tekee hallinto- ja muun henkilöstön ennakkokyselyn
ja arvioi toiminnan perustason vaatimusten täyttymisen

Henkilöstön kyselyyn annetaan vastausaikaa 2-3 viikkoa

Henkilöstön kyselyn jälkeen keke-työryhmä tms. tekee toiminnan perustason arvioinnin

Järjestön edustaja tai OKKA-säätiö kutsuu arvioijat henkilöstön arviointikyselyihin sekä perustason arviointiin eDelphi-järjestelmässä

 

Järjestön arviointiryhmä käy arviointikeskustelun ennakkokyselyn tulosten pohjalta

Arviointikeskusteluun varataan 2-3 tuntia OKKA-säätiö laatii järjestön ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin

 

Järjestö laatii kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosten pohjalta Järjestön yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista ja kehittämistavoitteista
Järjestö tilaa auditoinnin Noin 5-6 viikkoa ennen auditointipäivää Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä
Järjestö toimittaa ennakkoaineiston auditoijalle Viimeistään 3 viikkoa ennen auditointia Ennakkokyselyiden ja arviointikeskustelun yhteenvedot
Toiminnan perustason arviointi (eDelphi)
Itsearviointiprosessin kuvaus (eDelphi)
Kehittämissuunnitelma
Järjestö sopii auditoijan kanssa auditoinnin ohjelmasta ja auditoijan korvauksesta Ennen auditointia Auditoinnin suositushinnat
Auditointi järjestössä 1 päivä Sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttyminen
Auditoijan palaute ja auditointiraportti Auditoija toimittaa järjestölle
3 viikon kuluessa auditoinnista
Auditointiraportti
Järjestö tekee mahdolliset korjaavat toimenpiteet auditoinnin jälkeen (toiminnan perustason vaatimukset, kehittämissuunnitelma) Auditoija ohjeistaa
Auditoija todentaa korjaavat toimenpiteet ja järjestön sitoutumisen kehittämissuunnitelmaan 0 – 12 kk järjestössä tapahtuneesta auditoinnista Näyttö arvioidaan järjestön toimittaman kirjallisen materiaalin tai etäkeskustelun perusteella
Järjestö hakee sertifikaattia 6 kk kuluessa auditoinnin läpäisystä Sertifikaattihakemus

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi