Auditointi

AUDITOINNIN VAIHEET

Sertifiointia varten tehtävä ulkoinen auditointi perustuu oppilaitoksen itsearvioinnin tuloksiin, muuhun taustamateriaaliin ja oppilaitoksessa tapahtuvaan arviointipäivään. Auditointi on kaksivaiheinen:

1) Ensimmäisessä vaiheessa auditoija todentaa sertifikaatin myöntämisperusteissa esitettyjen oppilaitoksen itsearviointiprosessia, kestävän kehityksen toiminnan tasoa ja kehittämissuunnitelmaa
koskevien vaatimusten toteutumisen. Auditoija voi osallistua myös oppilaitoksen itsearvioinnin
yhteenvetokeskusteluun ja antaa tukea oppilaitoksen kehittämissuunnitelman laadintaan.

2) Toisessa vaiheessa auditoija todentaa oppilaitoksen sitoutumisen kehittämissuunnitelman toteutukseen 12 kuukauden kuluessa oppilaitoksessa tapahtuneesta ulkoisesta arvioinnista. Todentaminen perustuu oppilaitoksen toimittamaan kirjalliseen aineistoon tai arviointi voidaan tehdä esimerkiksi etäyhteyden kautta tehtävällä haastattelulla. Todentaminen voi tapahtua myös välittömästi ensimmäisen auditoinnin yhteydessä, mikäli oppilaitos pystyy osoittamaan toimenpiteet, joilla se on jo lähtenyt toteuttamaan suunnitelmaa.

AUDITOINNIN VALMISTELUT

Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä, joka etsii sopivan arvioijan säätiön ylläpitämästä auditoijarekisteristä. Auditoijina toimivat erityisen koulutuksen suorittaneet opetusalan tai kestävän kehityksen alan ammattilaiset. Oppilaitos sopii suoraan auditoijan kanssa ennakkomateriaalin toimittamisesta sekä oppilaitoksessa tapahtuvan auditoinnin ajankohdasta ja järjestelyistä. Sertifioinnin sääntöjen mukaan oppilaitoksen tulee toimittaa auditoijalle kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearvioinnin eDelphi-raportit,  arvioinnin yhteenveto ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma sekä muu auditoijan edellyttämä ennakkoaineisto viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää.

AUDITOINNIN TOTEUTUS

Auditoija tutustuu oppilaitoksen itsearviointiraporttiin ja muuhun ennakkomateriaaliin ja suorittaa auditoinnin oppilaitoksessa. Oppilaitos vastaa auditoijan matka- ja työkustannuksista. Kustannusten korvaamisesta sovitaan oppilaitoksen ja auditoijan välillä. OKKA-säätiö on julkaissut suositushinnat auditoinneille.

Auditointipäivän ohjelma alkaa kokouksella, johon osallistuvat ainakin oppilaitoksen johdon ja kestävän kehityksen työryhmän edustajat. Kokouksessa käydään läpi päivän ohjelma ja järjestelyt sekä aloitetaan sertifikaatin myöntämisperusteiden toteutumisen arviointi haastattelujen ja dokumenttien tarkastelun kautta.

Päivän aikana auditoija tutustuu oppilaitoksen tiloihin, haastattelee opettajia, muun henkilöstön edustaja ja opiskelijoita. Tämän jälkeen auditoija tekee yhteenvedon, joka käydään läpi palautekeskustelussa oppilaitoksen edustajien kanssa. Keskustelun tarkoituksena on antaa oppilaitokselle palautetta vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä käydä läpi sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttyminen. Päivän aikana auditoija voi osallistua myös itsearvioinnin yhteenvetokeskusteluun ja antaa tukea oppilaitoksen kehittämissuunnitelman laadintaan.

Auditoija antaa oppilaitokselle kirjallisen palautteen vahvuuksista, kehittämiskohteista ja sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymisestä kolmen viikon kuluessa auditointipäivästä. Auditointi jatkuu vielä toisella osalla, jossa todennetaan oppilaitoksen sitoutuminen kehittämissuunnitelman toteutukseen. Tämä voi tapahtua jo oppilaitoksessa tapahtuvan auditoinnin yhteydessä, mutta viimeistään 12 kuukauden kuluessa auditoinnista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi