Sertifikaatin myöntämisperusteet

Vapaan sivistystyön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämistä koskevat seuraavat perusteet, joita tarkennetaan tällä sivustolla erikseen annettavalla ohjeistuksella.

1) ITSEARVIOINNIN TOTEUTUS

Sertifikaattia hakevan oppilaitoksen on tehtävä kestävän tulevaisuuden indikaattorien itsearviointi. Arviointiprosessin toteutusta koskevat alla esitetyt vaatimukset, joiden toteutumisesta oppilaitos laatii kuvauksen. Itsearvioinnin työkalujen käytöstä annetaan erikseen tarkempi ohjeistus.

ARVIOINTITIEDON KERÄÄMISEN LAAJUUS
Itsearviointiin tulee osallistua
a) oppilaitoksen johdon ja hallintohenkilöstön edustajia
b) muun henkilöstön edustajia

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Oppilaitos perustelee, miten valituilla arviointiryhmillä varmistetaan arviointitiedon kattavuus. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää opiskelijoilta ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Opiskelijoita ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin.

ARVIOINTITIEDON LAATU
Itsearviointiedon laatua koskevat seuraavat vaatimukset:
• Indikaattoreiden itsearviointi on toteutettu OKKA-säätiön laatimilla työkaluilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Johto- ja hallintohenkilöstö sekä opetushenkilöstö ovat vastanneet kattavasti indikaattoreiden esitietokyselyyn.
• Johdon ja henkilöstön edustajista koostuva itsearviointiryhmä on toteuttanut arviointikeskustelun esitietokyselyn tulosten pohjalta. Ryhmä on kirjannut perusteluineen arvionsa organisaation nykytilasta ja kehittämistarpeista jokaisen indikaattorin osalta.

2) KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNAN TASO

Oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnan tason tulee täyttää seuraavat vaatimukset indikaattoreittain:

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Opetus
 • Oppilaitos on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin.
 • Oppilaitos on sisällyttänyt koulutuksiinsa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
 • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
 • Kriteerien selitys
      2. Toimintakulttuuri
 • Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Oppilaitos on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
 • Kriteerin selitys
        3. Johtaminen
 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön ja tuntiopettajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
 • Kriteerin selitys

3) OPPILAITOKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Oppilaitoksen tulee laatia itsearvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla oppilaitos vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa oppilaitoksen muuta toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu oppilaitosyhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi