Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnissa on helmikuun 2021 alussa otettu käyttöön kestävän tulevaisuuden indikaattorit. Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan kolmella indikaattorilla, joita ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Indikaattoreiden itsearviointi toteutetaan eDelphi-järjestelmässä hallinto- ja opetushenkilöstölle suunnatun ennakkokyselyn ja sen tulosten pohjalta käydyn arviointikeskustelun kautta (ks. itsearvioinnin ohjeet). Lisäksi arvioidaan kestävän kehityksen toiminnan perustason toteutuminen. Sertifikaatin myöntäminen perustuu a) itsearviointiprosessin laadukkaaseen toteutukseen, b) toiminnan perustason vaatimusten toteutumiseen ja c) oppilaitoksen sitoutumiseen tulevaisuussuuntautuneen kehittämissuunnitelman toteutukseen (ks. sertifikaatin myöntämisperusteet).

Lataa indikaattorit pdf-tiedostona

INDIKAATTORI 1: Opetus

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Tieto luonnosta, yhteiskunnasta ja kestävyydestä
 • Tieto vaikuttamisen mahdollisuuksista
 • Kestävien toimintatapojen oppiminen
 • Kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentaminen
 • Ihmisen suhde aikaan, paikkaan ja luontoon
 • Kriittisen ja eettisen ajattelun vahvistaminen
 • Elämää kannattelevien merkitysten synnyttäminen
 • Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu
 • Muutoksen tekeminen yhteiskunnassa
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Oppilaitos on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin.
 • Oppilaitos on sisällyttänyt koulutuksiinsa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
 • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

INDIKAATTORI 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ympäristövastuu ja eettisyys normeina ja ohjeina
 • Terveys ja turvallisuus hyvinvoinnin perustana
 • Yhteisö toimii sääntöjen ohjaamana
 • Ympäristövastuu ja eettisyys kaikessa toiminnassa
 • Vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Yhteisö rakentaa oppilaitoksen toimintakulttuuria
 • Sidosryhmien vastuullisuuden edistäminen
 • Myötätunto, ihmisten saama arvo ja tunnustus
 • Yhteisö uudistaa kulttuuria kumppaneiden kanssa
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Oppilaitos on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

INDIKAATTORI 3: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä nykyisen toiminnan tuottavuus
 • Johdon asettamat tavoitteet ja tehtävät
 • Toiminta rakentuu yksilöiden osaamiselle
 • Suuntaajana ennakointi ja uudistuminen
 • Yhdessä rakennetut tavoitteet ja itseohjautuvuus
 • Moninainen oppiva yhteisö tärkeimpänä voimavarana
 • Päämääränä kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja visiot
 • Verkostot oppimisen ja uudistumisen resurssina
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön ja tuntiopettajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi