Itsearviointi

Tällä sivulla annetaan ohjeet vapaan sivistystyön kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointiin sertifikaatin hakemista varten. Sivun vasemman laidan valikosta löytyvät tarkemmat ohjeet itsearvioinnin eri vaiheista. Itsearvioinnin työkaluja ja ohjeita arvioinnin toteutuksesta voi hyödyntää myös täysin ilman sertifiointitavoitetta. Oppilaitos voi esimerkiksi valita arvioinnin kohteeksi vain jonkin indikaattoreiden osa-alueista (opetus, toimintakulttuuri tai johtaminen) ja tunnistaa siihen liittyviä kehittämisen kohteita. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi tapahtuu neljässä vaiheessa:

VAIHE 1: Ennakkokyselyt

Itsearviointi käynnistyy toteuttamalla eDelphi-verkkotyökalun avulla indikaattoreiden sisältöihin pohjautuvat opetus- ja hallintohenkilöstölle suunnatut ennakkokyselyt. Oppilaitos ottaa yhteyttä OKKA-säätiöön, joka antaa tarkemmat ohjeet arvioinnin toteutuksesta. Oppilaitos kokoaa itse arviointiryhmät ja oppilaitoksen oma arvioinnin koordinaattori tai OKKA-säätiö kutsuu ryhmien jäsenet sähköpostitse arviointikyselyyn.

VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Kun hallinto- ja opetushenkilöstön arviointiryhmät ovat vastanneet kyselyyn, OKKA-säätiö tuottaa oppilaitokselle vastausten yhteenvedon sekä visuaalisen tulkinnan opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreista. Yhteenvetoa hyödynnetään jokaiseen kolmeen indikaattoriin liittyvien toiminnan perustason vaatimusten arvioinnissa, jonka voi tehdä esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-järjestelmässä, johon oppilaitoksen oma arvioinnin koordinaattori tai OKKA-säätiö kutsuu arviointiryhmän jäsenet.

VAIHE 3: Arviointikeskustelu

Itsearvioinnin kolmannessa vaiheessa oppilaitoksen arviointiryhmä käy OKKA-säätiön toimittaman ennakkokyselyn tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun.  Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio oppilaitoksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

VAIHE 4: Kehittämissuunnitelma

Oppilaitoksen arviointiryhmän jäsentämät arvioinnin tulokset esitellään koko työyhteisölle ja opiskelijoille. Keskustelun kautta muodostetaan yhteinen näkemys oppilaitoksen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Keskustelu voidaan laajentaa myös sidosryhmiin, esimerkiksi oppilaitoksen johtokuntaan tai muihin yhteistyötahoihin. Tärkeimmiksi nostettujen kehittämistavoitteiden pohjalle rakennetaan oppilaitoksen kehittämissuunnitelma.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi