Ohjelman toteutumisen arviointi

Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen

Lukuvuoden päättyessä kartoitus toistetaan, jolloin saadaan tietoa ohjelman toteutumisen arviointia varten. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä tavoitteiden saavuttamiseen (vähenikö kulutus, paranivatko kyselytulokset, tms.) että toimenpiteiden toteutumiseen (esim. saatiinko energiansäästö- tai lajitteluohjeet laadittua, perehdytettiinkö henkilöstö ja oppilaat ohjeisiin ja toimintatapoihin, käsiteltiinkö teemaa opetuksessa, jne.).

Tulosten yhteinen käsittely ja tiedotus

Kestävän kehityksen ohjelman arviointi voidaan kytkeä osaksi oppilaitoksen toiminnan vuosittaista arviointia lukuvuoden päättyessä. Käytännössä arviointi voidaan toteuttaa siten, että ensin tehdään loppukartoitus ja sen jälkeen tulokset käsitellään oppilaitoksen kestävän kehityksen työryhmässä. On tärkeää, että tulosten käsittelyyn osallistuu eri henkilöstöryhmien jäseniä ja oppilaita. Tuloksista tulee myös tiedottaa näkyvästi koko kouluyhteisöä esimerkiksi seinällä olevalla ”keke-taululla”.

Toiminnan kehittäminen

Arviointiin liittyy aina myös toiminnan kehittäminen. Arviointikokouksen yhteydessä on päätettävä, saavutettiinko tavoitteet niin hyvin, että teemaan liittyvät kestävän toimintatavat toteutuvat jatkossa koulun arjessa esimerkiksi laadittujen ohjeiden, uusien oppilaiden ja henkilöstön perehdytyksen ja toiminnan seurannan avulla. Tällöin voidaan teema nostaa uudestaan aktiivisesti näkyviin muutaman vuoden kuluttua ja valita seuraavalle lukuvuodelle uusi teema, josta tehdään lähtötilanteen kartoitus.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi