Sertifikaatin myöntämisperusteet

Järjestöjen kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämistä koskevat seuraavat perusteet, joita tarkennetaan tällä sivustolla erikseen annettavalla ohjeistuksella.

1) ITSEARVIOINNIN TOTEUTUS

Sertifikaattia hakevan järjestön on tehtävä kestävän tulevaisuuden indikaattorien itsearviointi. Arviointiprosessin toteutusta koskevat alla esitetyt vaatimukset, joiden toteutumisesta järjestö laatii kuvauksen. Itsearvioinnin työkalujen käytöstä annetaan erikseen tarkempi ohjeistus.

ARVIOINTITIEDON KERÄÄMISEN LAAJUUS
Itsearviointiin tulee osallistua
a) järjestön johdon ja hallintohenkilöstön edustajia
b) muun henkilöstön edustajia

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Järjestö perustelee, miten valituilla arviointiryhmillä varmistetaan arviointitiedon kattavuus. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää järjestön vapaaehtoistyöntekijöiltä ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Vapaaehtoistyöntekijöitä ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin.

ARVIOINTITIEDON LAATU
Itsearviointiedon laatua koskevat seuraavat vaatimukset:
• Indikaattoreiden itsearviointi on toteutettu OKKA-säätiön laatimilla työkaluilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Johto- ja hallintohenkilöstö sekä muu henkilöstö ovat vastanneet kattavasti indikaattoreiden esitietokyselyyn.
• Johdon ja henkilöstön edustajista koostuva itsearviointiryhmä on toteuttanut arviointikeskustelun esitietokyselyn tulosten pohjalta. Ryhmä on kirjannut perusteluineen arvionsa organisaation nykytilasta ja kehittämistarpeista jokaisen indikaattorin osalta.

2) KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNAN TASO

Järjestön kestävän kehityksen toiminnan tason tulee täyttää seuraavat vaatimukset indikaattoreittain:

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Järjestötyö
  • Järjestö on tunnistanut roolinsa ja mahdollisuutensa kestävän tulevaisuuden rakentajana.
  • Kestävän kehityksen teemat näkyvät järjestön jäsenistölleen suuntaamassa toiminnassa.
  • Järjestö suosii kestäviä valintoja järjestämissään tilaisuuksissa.
      2. Toimintakulttuuri
  • Järjestö on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Järjestö on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Järjestöllä on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa järjestön tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Järjestöllä on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön ja järjestön vapaaehtoistyöntekijöiden kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Järjestö on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

3) JÄRJESTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Järjestön tulee laatia itsearvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla järjestö vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa järjestön muuta toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu järjestöyhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, järjestötoimijoita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi