Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa järjestön toimintaa tarkastellaan järjestötyön, toimintakulttuurin ja johtamisen näkökulmista. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten järjestön toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Indikaattoreiden itsearviointi toteutetaan hallinto- ja muulle henkilöstölle suunnatun ennakkokyselyn ja sen tulosten pohjalta käydyn arviointikeskustelun kautta (ks. itsearvioinnin ohjeet). Lisäksi arvioidaan kestävän kehityksen toiminnan perustason toteutuminen. Sertifikaatin myöntäminen perustuu a) itsearviointiprosessin laadukkaaseen toteutukseen, b) toiminnan perustason vaatimusten toteutumiseen ja c) järjestön sitoutumiseen tulevaisuussuuntautuneen kehittämissuunnitelman toteutukseen (ks. sertifikaatin myöntämisperusteet).

Lataa indikaattorit pdf-tiedostona

INDIKAATTORI 1: Järjestötyö

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Nykytilan jatkuvuuden turvaaminen
 • Jäsenistön perustyön vahvistaminen
 • Kestävät valinnat tilaisuuksien järjestämisessä
 • Tulevaisuuden mahdollisuuksien etsiminen
 • Jäsenistön toimintatapojen kehittäminen kestäväksi
 • Osallistujat mukaan tilaisuuksien kestävyyden rakentamiseen
 • Kestävyyttä edistävän sivistyksen vahvistaminen
 • Jäsenistön valmentaminen muutoksen tekijöiksi
 • Merkityksiä uudistavat ihmisten kohtaamiset
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Järjestö on tunnistanut roolinsa ja mahdollisuutensa kestävän tulevaisuuden rakentajana.
 • Kestävän kehityksen teemat näkyvät järjestön jäsenistölleen suuntaamassa toiminnassa.
 • Järjestö suosii kestäviä valintoja järjestämissään tilaisuuksissa.

INDIKAATTORI 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ympäristövastuu ja eettisyys normeina ja ohjeina
 • Terveys ja turvallisuus hyvinvoinnin perustana
 • Yhteisö toimii sääntöjen ohjaamana
 • Ympäristövastuu ja eettisyys kaikessa toiminnassa
 • Vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Yhteisö rakentaa oppilaitoksen toimintakulttuuria
 • Sidosryhmien vastuullisuuden edistäminen
 • Myötätunto, ihmisten saama arvo ja tunnustus
 • Yhteisö uudistaa kulttuuria kumppaneiden kanssa
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Järjestö on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Järjestö on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Järjestöllä on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään toiminnassa tai toiminnan kehittämisessä.

INDIKAATTORI 3: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä nykyisen toiminnan tuottavuus
 • Johdon asettamat tavoitteet ja tehtävät
 • Toiminta rakentuu yksilöiden osaamiselle
 • Suuntaajana ennakointi ja uudistuminen
 • Yhdessä rakennetut tavoitteet ja itseohjautuvuus
 • Moninainen oppiva yhteisö tärkeimpänä voimavarana
 • Päämääränä kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja visiot
 • Verkostot oppimisen ja uudistumisen resurssina
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa järjestön tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Järjestöllä on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön ja järjestön vapaaehtoistoimijoiden kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Järjestö on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi