Auditointi

AUDITOINNIN VAIHEET

Sertifiointia varten tehtävä ulkoinen auditointi perustuu koulun itsearvioinnin tuloksiin, muuhun taustamateriaaliin ja koulussa tapahtuvaan arviointipäivään. Auditointi on kaksivaiheinen:

1) Ensimmäisessä vaiheessa auditoija todentaa sertifikaatin myöntämisperusteissa esitettyjen koulun itsearviointiprosessia, kestävän kehityksen toiminnan tasoa ja kehittämissuunnitelmaa
koskevien vaatimusten toteutumisen. Auditoija voi osallistua myös koulun itsearvioinnin
yhteenvetokeskusteluun ja antaa tukea kehittämissuunnitelman laadintaan.

2) Toisessa vaiheessa auditoija todentaa koulun sitoutumisen kehittämissuunnitelman toteutukseen 12 kuukauden kuluessa koulussa tapahtuneesta ulkoisesta arvioinnista. Todentaminen perustuu koulun toimittamaan kirjalliseen aineistoon tai arviointi voidaan tehdä esimerkiksi etäyhteyden kautta tehtävällä haastattelulla. Todentaminen voi tapahtua myös välittömästi ensimmäisen auditoinnin yhteydessä, mikäli koulu pystyy osoittamaan toimenpiteet, joilla se on jo lähtenyt toteuttamaan suunnitelmaa.

AUDITOINNIN VALMISTELUT

Auditointi tilataan OKKA-säätiöltä, joka etsii sopivan arvioijan säätiön ylläpitämästä auditoijarekisteristä. Auditoijina toimivat erityisen koulutuksen suorittaneet opetusalan tai kestävän kehityksen alan ammattilaiset. Koulu sopii suoraan auditoijan kanssa ennakkomateriaalin toimittamisesta sekä auditoinnin ajankohdasta ja järjestelyistä. Sertifioinnin sääntöjen mukaan koulun tulee toimittaa auditoijalle kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearvioinnin eDelphi-raportit,  arvioinnin yhteenveto ja sen pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma sekä muu auditoijan edellyttämä ennakkoaineisto viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää.

AUDITOINNIN TOTEUTUS

Auditoija tutustuu koulun itsearviointiraporttiin ja muuhun ennakkomateriaaliin ja suorittaa auditoinnin koulussa. Koulu vastaa auditoijan matka- ja työkustannuksista. Kustannusten korvaamisesta sovitaan koulun ja auditoijan välillä. OKKA-säätiö on julkaissut suositushinnat auditoinneille.

Auditointipäivän ohjelma alkaa kokouksella, johon osallistuvat ainakin koulun johdon ja kestävän kehityksen työryhmän edustajat. Kokouksessa käydään läpi päivän ohjelma ja järjestelyt sekä aloitetaan sertifikaatin myöntämisperusteiden toteutumisen arviointi haastattelujen ja dokumenttien tarkastelun kautta.

Päivän aikana auditoija tutustuu koulun tiloihin, haastattelee opettajia, muun henkilöstön edustaja ja oppilaita. Tämän jälkeen auditoija tekee yhteenvedon, joka käydään läpi palautekeskustelussa koulun edustajien kanssa. Keskustelun tarkoituksena on antaa koululle palautetta vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä käydä läpi sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttyminen. Päivän aikana auditoija voi osallistua myös itsearvioinnin yhteenvetokeskusteluun ja antaa tukea koulun kehittämissuunnitelman laadintaan.

Auditoija antaa koululle kirjallisen palautteen vahvuuksista, kehittämiskohteista ja sertifikaatin myöntämisperusteiden täyttymisestä kolmen viikon kuluessa auditointipäivästä. Auditointi jatkuu vielä toisella osalla, jossa todennetaan koulun sitoutuminen kehittämissuunnitelman toteutukseen. Tämä voi tapahtua jo koulussa tapahtuvan auditoinnin yhteydessä, mutta viimeistään 12 kuukauden kuluessa auditoinnista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi