Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

Koulun toimintaa arvioidaan kolmella indikaattorilla, joita ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten koulun toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Lataa indikaattorit pdf-tiedostona

INDIKAATTORI 1: Opetus

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Tieto luonnosta, yhteiskunnasta ja kestävyydestä
 • Tieto vaikuttamisen mahdollisuuksista
 • Kestävien toimintatapojen oppiminen
 • Kokemuksellisen ympäristösuhteen rakentaminen
 • Ihmisen suhde aikaan, paikkaan ja luontoon
 • Kriittisen ja eettisen ajattelun vahvistaminen
 • Elämää kannattelevien merkitysten synnyttäminen
 • Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu
 • Muutoksen tekeminen yhteiskunnassa
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita ja toteutusta on suunniteltu opettajien yhteistyönä.
 • Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
 • Koulun oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

INDIKAATTORI 2: Toimintakulttuuri

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ympäristövastuu ja eettisyys normeina ja ohjeina
 • Terveys ja turvallisuus hyvinvoinnin perustana
 • Yhteisö toimii sääntöjen ohjaamana
 • Ympäristövastuu ja eettisyys kaikessa toiminnassa
 • Vuorovaikutus, osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Yhteisö rakentaa oppilaitoksen toimintakulttuuria
 • Sidosryhmien vastuullisuuden edistäminen
 • Myötätunto, ihmisten saama arvo ja tunnustus
 • Yhteisö uudistaa kulttuuria kumppaneiden kanssa
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Koulu on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Koulu on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Koululla on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

INDIKAATTORI 3: Johtaminen

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä nykyisen toiminnan tuottavuus
 • Johdon asettamat tavoitteet ja tehtävät
 • Toiminta rakentuu yksilöiden osaamiselle
 • Suuntaajana ennakointi ja uudistuminen
 • Yhdessä rakennetut tavoitteet ja itseohjautuvuus
 • Moninainen oppiva yhteisö tärkeimpänä voimavarana
 • Päämääränä kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja visiot
 • Verkostot oppimisen ja uudistumisen resurssina
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset:

 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa koulun tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Koululla on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Koulu on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi