Sertifikaatin myöntämisperusteet

Peruskoulujen ja lukioiden kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämistä koskevat seuraavat perusteet, joita tarkennetaan tällä sivustolla erikseen annettavalla ohjeistuksella.

1) ITSEARVIOINNIN TOTEUTUS

Sertifikaattia hakevan koulun on tehtävä kestävän tulevaisuuden indikaattorien itsearviointi. Arviointiprosessin toteutusta koskevat alla esitetyt vaatimukset, joiden toteutumisesta organisaatio laatii kuvauksen. Itsearvioinnin työkalujen käytöstä annetaan erikseen tarkempi ohjeistus.

ARVIOINTITIEDON KERÄÄMISEN LAAJUUS
Itsearviointiin tulee osallistua
a) koulun johdon ja hallintohenkilöstön edustajia
b) muun henkilöstön edustajia

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Koulu perustelee, miten valituilla arviointiryhmillä varmistetaan arviointitiedon kattavuus. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää oppilailta ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Oppilaita ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin.

ARVIOINTITIEDON LAATU
Itsearviointiedon laatua koskevat seuraavat vaatimukset:
• Indikaattoreiden itsearviointi on toteutettu OKKA-säätiön laatimilla työkaluilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
• Johto- ja hallintohenkilöstö sekä muu henkilöstö ovat vastanneet kattavasti indikaattoreiden esitietokyselyyn.
• Johdon ja henkilöstön edustajista koostuva itsearviointiryhmä on toteuttanut arviointikeskustelun esitietokyselyn tulosten pohjalta. Ryhmä on kirjannut perusteluineen arvionsa organisaation nykytilasta ja kehittämistarpeista jokaisen indikaattorin osalta.

2) KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNAN TASO

Kestävän kehityksen sertifikaattia hakevan peruskoulun tai lukion on täytettävä seuraavat kestävän kehityksen toiminnan tason vaatimukset.

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Opetus
 • Kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita ja toteutusta on suunniteltu opettajien yhteistyönä.
 • Oppilaat osallistuvat ja vaikuttavat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
 • Koulun oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
 • Kriteerien selitys
      2. Toimintakulttuuri
 • Koulu on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
 • Koulu on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
 • Koululla on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
 • Kriteerien selitys
        3. Johtaminen
 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa koulun tavoitteita ja arvopohjaa.
 • Koululla on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Koulu on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
 • Kriteerien selitys

3) KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koulun tulee laatia itsearvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla koulu vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa koulun muuta toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu kouluyhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, oppilaita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi