Sertifikaatin ylläpito

Vuosittaiset itsearvioinnit

Sertifikaatin ylläpito edellyttää organisaatiolta vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamista. Ulkoisten auditointien välivuosina oppilaitos, järjestö tai lastenkulttuurikeskus voi halutessaan sopia sertifiointiauditoinnin toteuttaneen auditoijan kanssa kirjallisen palautteen antamisesta itsearvioinnista ja kestävän kehityksen työn edistymisestä.

Ohjeita sertifikaatin ylläpidosta

Sertifikaatin uusimisauditointi

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on uusittava viimeistään 36 kuukauden kuluttua sertifikaatin myöntämisestä tai sen edellisestä uusimisesta. Uusiminen tapahtuu organisaatiossa tehtävän ulkoisen auditoinnin kautta (sertifikaatin uusimisauditointi). Siinä tarkastetaan, että oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen kestävän kehityksen työssä on toteutettu jatkuvaa parantamista ja että kestävän kehityksen kriteereiden tai kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden mukainen suoritustaso on säilynyt. Sertifioidun organisaation tulee huolehtia, että se tilaa uusimisauditoinnin OKKA-säätiöstä viimeistään kuusi viikkoa ennen 36 kuukauden määräajan umpeutumista. Organisaation tulee toimittaa auditoijalle ennakkomateriaali viimeistään kolme viikkoa ennen auditointipäivää.

Ohjeita sertifikaatin uusimisauditoinnista

Jatkuvan parantamisen osoittaminen

Uusimisauditointia varten organisaatio toteuttaa kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearvioinnin päivityksen eDelphi-järjestelmässä. Auditoinnissa tarkastellaan indikaattoreiden kehitystä edelliseen auditointiin nähden ja arvioidaan organisaation kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Oppilaitoksen, järjestön tai lastenkulttuurikeskuksen tulee osoittaa, että se on toteuttanut suunnitelmaa tuloksellisesti ottaen huomioon mahdolliset olosuhdetekijät. Sen tulee myös näyttää, että suunnitelmaa on päivitetty ja että se sisältää tavoitteet ja toimenpidesuunnitelman auditoinnin jälkeisille vuosille. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sertifikaatin myöntämisperusteiden vaatimuksiin kehittämissuunnitelman kunnianhimoisuudesta ja tulevaisuussuuntautuneisuudesta. Suunnitelman tavoitteiden tulee myös olla riittävän konkreettisia ja niiden saavuttamiseksi on määriteltävä toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja mittarit. Sertifikaatin vaatimukset eivät edellytä organisaatiolta erillistä kehittämissuunnitelmaa tai kestävän kehityksen ohjelmaa, vaan tavoitteet ja toimenpiteet voidaan kuvata esimerkiksi osana toimintasuunnitelmaa tai tuloskorttia. Organisaation on lisäksi osoitettava, että sen toiminta täyttää edelleen kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimukset. (Katso sertifikaatin myöntämisperusteet).

Auditointiraportti ja korjaavat toimenpiteet

Auditoijan laatiman auditointiraportin toimittamisessa organisaatiolle, korjaavien toimenpiteiden toteutuksessa ja auditoijan vahvistuksen toimittamisessa OKKA-säätiöön ovat voimassa samat määräajat kuin sertifikaatin hakemista varten tapahtuvassa auditoinnissa.

Auditoijan työn korvaus

Oppilaitos, järjestö tai lastenkulttuurikeskus sopii auditoijan kanssa työn korvauksesta samaan tapaan kuin sertifiointiauditoinneissa. Auditoijan työmäärä uusimisauditoinneissa on kuitenkin vähäisempi. Tämä on otettu huomioon myös auditointien suositushinnoissa.

Sivun vasemman laidan valikosta löydät säännöt, jotka koskevat sertifikaatin uusimisauditointien yhdistämistä ja sertifikaatin raukeamista.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi