Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi -teeman toteutuksesta opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema toimintakulttuurissa
 • Hyvinvoinnin osatekijät
 • Omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Oman elämän hallinta
 • Työkyvyn ylläpito ja työssä jaksaminen
OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI

 • Yhteisesti sovittujen käytöstapojen laatiminen
 • Kiusaamisen ehkäisyn kampanjat
 • Tilojen viihtyisyyden kartoitus ja parannustoimenpiteet
 • Opiskelijoiden kuulemisen ja osallistumisen käytäntöjen kehittäminen
 • Ilmapiirin, avoimuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittämistä edistävät toimintatavat
 • Oppilaskuntatoiminnan käynnistäminen tai aktivointi
 • Varhaisen puuttumisen käytäntöjen kehittäminen
 • Tutortoiminnan käynnistäminen

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

 • Yhteisten työsuunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • Henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän ehkäisyä edistävät toimintamallit
 • Kehityskeskustelujen käyttöönotto
 • Opettajien työhyvinvointikampanjat ja virkistyspäivät
 • Yhteisen työpaikkaliikunnan aktivointi

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Yhteisesti hyväksytyt hyvinvoinnin edistämisen periaatteet (hyvinvointisopimus)
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisen hyvinvointisopimuksen laatiminen ja päivittäminen sekä sen käsittely em. ryhmien kanssa
 • Varhaisen puuttumisen käytännöt opiskelijoiden ongelmiin (esim. oppimisvaikeudet, psykososiaaliset ongelmat ja poissaolot)
 • Varhaisen puuttumisen toimintamallin kirjaaminen ja mallin käsittely yhdessä henkilöstön ja opiskelijahuoltoryhmän kesken
 • Toimiva oppilaskunta
 • Oppilaskunnan valintakäytäntö, ohjaava opettaja, tiedotus oppilaskunnan toiminnasta, käytännöt oppilaskunnan kuulemiseen ja esitysten käsittelyyn, oppilaskunnan edustus johtoryhmässä ja suunnitteluryhmissä
 • Toimintamallit ja tukiverkosto, joiden avulla koulun työntekijä saa välitöntä apua ongelmatilanteissa (esim. epäasiallinen kohtelu, työuupumus, sairaudet, ihmissuhteet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, ym.)
 • Työntekijän ongelmien tukimallin kirjaaminen ja siitä tiedottaminen
 • Toimiva kehityskeskustelukäytäntö
 • Kehityskeskustelun toimintamallin kirjaaminen ja siitä tiedottaminen
 • Ennaltaehkäisevä työsuojelutoiminta osana oppilaitoksen toimintakulttuuria
 • Oppilaitoksen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma tai työsuojelun toimintaohjelma osana kestävän kehityksen ohjelmaa (henkilöstö ja opiskelijat)
Tekniset ratkaisut
 • Toimenpiteet työtilojen ja -olosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
Lakisääteiset vaatimukset
 • Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Opiskelijaterveydenhuolto
 • Sosiaali- ja terveystoimi
 • Työterveyshuolto
 • Vanhemmat

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi