Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys -teeman toteutuksesta opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema toimintakulttuurissa
 • Yhdenvartaisuuskasvatus
 • Vähemmistöryhmien edustajien vierailut kouluun
 • Monikulttuurisuus ja kansanvälisyys työelämässä
 • Kansainväliset hankkeet ja vierailut
 • Kansainvälinen opiskelijavaihto
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittelu eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kesken
 • Nuorten omien kulttuurien käsittely opetuksessa
 • Mahdollisuus nuorisokulttuurin toteuttamiseen esimerkiksi kuvataiteen tai ilmaisutaidon keinoin
 • Moniarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteiden tekeminen näkyväksi
 • Syrjinnän ehkäisy -kampanja ja syrjintää ehkäisevien sääntöjen laatiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa
 • Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukijärjestelyjen kehittäminen
 • Maahanmuuttajataustaiset tutoropiskelijat uusille maahanmuuttajaopiskelijoille
 • Eri kulttuurien juhlapäivien huomioiminen ja niiden taustaan tutustuminen
 • Etnisen ruuan teemaviikot
 • Maahanmuuttajaopiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat
 • Ulkomaiset ystävyysoppilaitokset
 • Nuorten kulttuurin näyttelyt ja teemapäivä
 • Yhteistyö nuorisotoimen kanssa nuorten kulttuurien välittämisessä sekä rasismin ehkäisyssä

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Moniarvoisuutta ja tasa-arvoisuutta edistävät toimintatavat opetustilanteissa ja oppilaitoksen arjessa (esim. ryhmäyttäminen, yhdessä tekemistä tukevat opetusmenetelmät, opiskelijoiden vastuuttaminen)
 • Nollatoleranssi syrjinnässä
 • Keskustelu oppilaitoksen moniarvoisuutta ja tasa-arvoisuutta edistävistä arvoista ja toimintavoista henkilöstön, opiskelijoiden ja vanhempien kesken sekä arvojen ja tapojen kirjaaminen
 • Oppilaitoksen yhteinen sitoutuminen kaikenlaisen syrjinnän kieltämiseen esimerkiksi kirjallisen julistuksen ja sääntöjen avulla, syrjivän käyttäytymisen valvonta ja seuranta kyselyin, välittömän puuttumisen toimintamallin kuvaus
 • Toimivat yhteistyökäytännöt oppilaitoksen ja maahanmuuttajaopiskelijoiden kotien välillä (esim. ”kulttuuritulkkien” käyttö vuoropuhelun tukena)
 • Yhteistyömallien kuvaus maahanmuuttajaopiskelijoiden kotien ja oppilaitoksen välillä, opettajien ja vanhempien perehdytys toimintamalliin
 • Maahanmuuttajaopiskelijoiden vanhempien tiedon ja tuen tarpeiden kartoitus ja seuranta, kodin ja oppilaitoksen yhteistyön toimivuuden seuranta
 • Toimivat maahanmuuttajaopiskelijoiden tukijärjestelyt (esim. valmistava koulutus, opetuksen eriyttäminen ja tukiopetustyhmät, kuraattorin ja psykologin tukipalvelut, nuorisotyöntekijöiden, kieliavustajien tai kulttuurimentoreiden käyttö mamu-opiskelijoiden tukena)
 • Maahanmuuttajaopiskelijoiden tukijärjestelyjen toimintamallin kuvaus sekä henkilöstön ja vanhempien perehdytys tukijärjestelyihin
 • Maahanmuuttajaopiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittaminen ja seuranta, tukipalveluiden toimivuuden arviointi
 • Opettajien täydennyskoulutus arvo- ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa, monikulttuurisuuspedagogiikassa, maahanmuuttajaopiskelijoiden kulttuuritaustasta tai maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamisesta
 • Maahanmuuttajaopetuksen yhdysopettajan nimeäminen
 • Etnisten ruokakulttuurien huomioon ottaminen kouluruokailussa
 • Eri uskontojen tapojen huomioon ottaminen opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa
 • Eri kulttuurien juhlapäivien huomioon ottamisen vakiinnuttaminen oppilaitoksen arkeen
 • Kulttuuriin ja tapoihin liittyvien käytäntöjen, tapojen ja juhlapäivien huomioon ottaminen opetussuunnitelmassa ja oppilaitoksen toimintasuunnitelmassa
 • Kansainvälinen opiskelijavaihto mahdollisuutena opiskelijoiden työssäoppimiseen
 • Opiskelijavaihdon organisointi, vastuut ja tiedotus

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Opiskelijahuoltoryhmä
 • Kodit ja vanhemmat
 • Maahanmuuttajayhdistykset
 • Nuorisotoimi
 • Sosiaalitoimi
 • Muut koulut ja oppilaitokset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi