Turvallisuus oppilaitoksessa

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Turvallisuus oppilaitoksessa -teeman toteutuksesta opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema toimintakulttuurissa
 • Opiskelijoiden osallistuminen oppilaitoksen tilojen ja työympäristön turvallisuuskartoitukseen
 • Eri tilojen turvallisuusohjeiden läpikäynti opetuksen yhteydessä
 • Oppilaitoksen paloturvallisuus
 • Ensiaputaidot
 • Oman ammatin työturvallisuusasiat
 • Työturvallisuus työssäoppimisessa
 • Kemikaaliturvallisuus oppilaitoksen työtiloissa ja oman ammatin työtehtävissä (myös ympäristöturvallisuuden näkökulma)
 • Turvallisuus liikenteessä (liikennesäännöt, mopoilu, pyöräily, päihteet ja liikenne, riskien hallinta liikenteessä)
 • Teematapahtumat (esim. työturvallisuus, liikenneturvallisuus, ensiapu)
 • Turvallisuusohjeistuksen parantaminen ja vastuiden selkeyttäminen
 • Ongelmajätteiden ja kemikaalien säilytystilojen ja ohjeistuksen kehittäminen
 • Koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuuden sekä työtilojen turvallisuusratkaisujen parantaminen
 • Poistumisharjoitukset
 • Vierailevat asiantuntijat (esim. työelämän tai ammattijärjestöjen edustajat, palo- ja pelastusviranomaiset, SPR:n edustajat

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Määritellyt turvalliset toimintatavat ja yhteisesti sovitut pelisäännöt oppilaitoksen eri tiloissa toimimiseen
 • Turvallisuuteen, hätätilanteisiin ja työsuojeluun liittyvät suunnitelmat ja ohjeet
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytys ohjeisiin ja toimintatapoihin eri työympäristöissä
 • Suunnitelmien ja ohjeiden toteutumisen seuranta ja niiden päivittäminen
 • Turvallisuusvastaavan nimeäminen oppilaitokseen
 • Ohjeet opettajien valvontavastuusta
 • Opettajien perehdytys valvontaan
 • Turvallisuusohjeiden ja tärkeiden tietojen kokoaminen yhteen
 • Ohjeiden noudattamisen valvonta ja vastuut
 • Toimintaohjeet tapaturmien ja hätätilanteiden varalle
 • Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden seuranta ja tilastointi
 • Henkilöstön liikenneturvallisuuskoulutus, työturvallisuuskoulutus tai ensiapukoulutus
 • Säännölliset poistumisharjoitukset
 • Poistumisharjoitusten kirjaaminen vuosisuunnitelmaan
Tekniset ratkaisut
 • Pihaympäristön ja tilojen turvallisuuskartoitus ja turvallisuutta parantavat ratkaisut
 • Oppilaitoksen pihan liikennejärjestelyjen turvallisuuden parantaminen
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuusratkaisujen parantaminen
 • Suojavarusteiden ja ensiapuvälineiden hankinta
 • Ongelmajätteiden ja kemikaalien säilytystilojen tekniset suojaratkaisut
 • Sammutusvälineiden hankinta
 • Kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto
 • Valvontakameroiden asennus
Lakisääteiset vaatimukset
 • Työturvallisuuslaki
 • Pelastuslaki
 • Oppilaitoslainsäädäntö
 • Tutkintojen perusteet

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Työsuojelutarkastaja
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Liikenneturvan aluetoimistot
 • SPR
 • Palo- ja pelastusviranomaiset

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi