Opiskeluhuolto ja muu oppimisen tuki

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Opiskeluhuolto ja muu oppimisen tuki -teeman toteutuksesta opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema toimintakulttuurissa
 • Erityisopetuksen, henkilökohtaisen opetuksen tai tukiopetuksen kehittäminen
 • Moniammatillisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan kehittäminen
 • Yhteistyökäytänteiden ja tiedonkulun kehittäminen vanhempien ja muiden opiskeluhuollon sidosryhmien kanssa
 • Vanhempien aktivointi mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan
 • Vanhemmille suunnatut tilaisuudet koulutyöstä tiedottamiseksi ja sen kehittämiseksi
 • Vanhempien aktivointi oppilaitoksen tapahtumien suunnitteluun
 • Yhteistyö alemman/seuraavan kouluasteen kanssa opiskelijoiden siirtymisen helpottamiseksi
 • Opetusryhmien kokojen pienentäminen
 • Kriisitoimintamallin kehittäminen
 • Opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattori- ja psykologiresurssien parantaminen

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Moniammatillinen, toimiva opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi rehtori, opettajien edustaja(t), erityisopettaja, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja opinto-ohjaaja, lastensuojelutyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä tai poliisi
 • Opiskeluhuollon toimintamallin, tehtävien sekä työn- ja vastuunjaon kuvaus ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, opiskelijoille ja vanhemmille
 • Toimivat yhteistyökäytännöt kodin, oppilaitoksen, opiskeluhuollon palvelujen asiantuntijoiden ja muiden paikallisten tukiverkostojen välillä
 • Kodin, oppilaitoksen, opiskeluhuollon palveluiden ja muiden tukiverkostojen välisen yhteistyömallin ja vastuunjaon kuvaus sekä yhteistyön toimivuuden seuranta
 • Oppilaitoksen kriisitoimintamalli
 • Määritellyt toimenpiteet sekä työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi tai hoitamiseksi sekä opiskelijan tukemiseksi (kriisisuunnitelma): poissaolojen seuranta, kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset
 • Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisyyn ja hoitamiseen
 • Toimiva oppimisen tukijärjestelmä, joka ottaa huomioon erilaista tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet
 • Toimintamallit esim. erityisopetuksen järjestämiseen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen, tukiopetuksen ja opintojen ohjauksen järjestämiseen
 • Opettajien erityisopetukseen liittyvä koulutus
 • Riittävän pienet opetusryhmät hyvän oppimisen varmistamiseksi kaikille opiskelijoille
 • Resurssien varaaminen riittävän pienten ryhmäkokojen varmistamiseksi
Tekniset ratkaisut
 • Opiskeluhuollon tilojen kehittäminen (esim. tilojen riittävyys, mahdollisuus luottamuksellisiin keskusteluihin ja palveluiden käyttöön ilman leimautumisen pelkoa)
Lakisääteiset vaatimukset
 • Perusopetuslaki, lukiolaki, opetussuunnitelmien perusteet

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Opiskeluhuoltoryhmä
 • Opiskelijaterveydenhuolto
 • Sosiaalitoimi
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Vanhemmat
 • Non Fighting Generation ry

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi