Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Erilaisuuden ja ihmisoikeuksien käsittely opetuksessa
 • Kiusaamistilanteiden käsittely esim. Kivakoulu-hankkeen työkalujen avulla
 • Keskustelut, roolipelit, näytelmät ym.
 • Vertaissovittelun käynnistäminen
 • Yhteisten kiusaamista ehkäisevien sääntöjen laatiminen
 • Tuki/kummioppilastoiminnan käynnistäminen
 • Välituntivalvonnan tehostaminen
 • Kerhotoiminta
 • Oppilaiden palkitseminen muiden huomioon ottamisesta ja hyvistä teoista
 • Tuki oppimisvaikeuksista kärsiville
 • Erityisoppilaiden tasavertaiset osallistumisen mahdollisuudet oppilaskuntaan ja muihin ryhmiin, ym.

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Kiusaamisen ehkäisyn käytännöt
 • Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
 • Kiusaamiseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen puuttumisen ohjeet
 • Henkilöstön, oppilaiden ja vanhempien perehdytys kiusaamisen ehkäisyn sääntöihin
 • Kiusaamisen esiintymisen seuranta
 • Ohjeet opettajien valvontavastuusta (oppitunnit, välitunnit, koulun ulkopuolella järjestetty toiminta, kerho- ja oppilaskuntatoiminta)
 • Opettajien perehdytys valvontaan
 • Vertaissovittelutoiminta
 • Opettajien perehdytys vertaissovitteluun
 • Käytäntö vertaissovittelijoiden valintaan
 • Vertaissovittelijoiden koulutus
 • Tuki/kummioppilastoiminta
 • Opettajien perehdytys kummi/tukioppilastoimintaan
 • Käytäntö kummi/tukioppilaiden valintaan
 • Kummi/tukioppilaiden koulutus
 • Kerhotoiminnan resurssit ja vastuut
 • Työntekijän ongelmien tukimallin kirjaaminen ja siitä tiedottaminen
 • Toimiva kehityskeskustelukäytäntö
 • Kerhotoiminnan resurssit ja vastuut
 • Hyvien tekojen palkitseminen säännölliseksi käytännöksi
 • Palkitsemisen perusteet ja palkinnonsaajien valinnan käytännöt sekä vastuut, palkitsemistilaisuuksien kytkeminen koulun toimintaan, ym.
Tekniset ratkaisut
 • Valvontakamerat
Lakisääteiset vaatimukset
 • Perusopetuslaki, lukiolaki, opetussuunnitelmien perusteet

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kouluterveydenhuolto
 • Sosiaalitoimi
 • Koulutuksen järjestäjä
 • Vanhemmat
 • Non fighting generation ry

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi