Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki

Tällä sivulla annetaan esimerkkejä Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki -teeman toteutuksesta opetuksessa ja koulun arjessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi koulun kestävän kehityksen ohjelmatyössä.

Teemojen toteuttaminen

Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja oppilaat osallistuvat toimintaan.

Teema opetuksessa Teema koulun arjessa
 • Erityisopetuksen, henkilökohtaisen opetuksen tai tukiopetuksen kehittäminen
 • Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toiminnan kehittäminen
 • Yhteistyökäytänteiden ja tiedonkulun kehittäminen vanhempien ja muiden oppilashuollon sidosryhmien kanssa
 • Vanhempien aktivointi mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan
 • Vanhemmille suunnatut tilaisuudet koulutyöstä tiedottamiseksi ja sen kehittämiseksi
 • Vanhempien aktivointi koulun tapahtumien suunnitteluun
 • Yhteistyö seuraavan kouluasteen kanssa oppilaiden siirtymisen helpottamiseksi
 • Opetusryhmien kokojen pienentäminen
 • Kriisitoimintamallin kehittäminen
 • Kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattori- ja psykologiresurssien parantaminen

Toimintatapojen vakiinnuttaminen

Oppilaitos vakiinnuttaa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria.

Toimintatavat Vakiinnuttaminen
 • Moniammatillinen, toimiva oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi rehtori, opettajien edustaja(t), erityisopettaja, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, kuraattori ja opinto-ohjaaja, lastensuojelutyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä tai poliisi
 • Oppilashuollon toimintamallin, tehtävien sekä työn- ja vastuunjaon kuvaus ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille ja vanhemmille
 • Toimivat yhteistyökäytännöt kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden ja muiden paikallisten tukiverkostojen välillä
 • Kodin, koulun, oppilashuollon palveluiden ja muiden tukiverkostojen välisen yhteistyömallin ja vastuunjaon kuvaus sekä yhteistyön toimivuuden seuranta
 • Koulun kriisitoimintamalli
 • Määritellyt toimenpiteet sekä työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi tai hoitamiseksi sekä oppilaan tukemiseksi (kriisisuunnitelma): poissaolojen seuranta, kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset
 • Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisyyn ja hoitamiseen
 • Toimiva oppimisen tukijärjestelmä, joka ottaa huomioon erilaista tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet
 • Toimintamallit esim. erityisopetuksen järjestämiseen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen, tukiopetuksen ja opintojen ohjauksen järjestämiseen
 • Opettajien erityisopetukseen liittyvä koulutus
 • Riittävän pienet opetusryhmät ja koulunkäyntiavustajat hyvän oppimisen varmistamiseksi kaikille oppilaille
 • Resurssien varaaminen riittävän pienten ryhmäkokojen ja kouluavustajien tuen varmistamiseksi
Lakisääteiset vaatimukset
 • Perusopetuslaki, lukiolaki, opetussuunnitelmien perusteet

Verkottuminen

Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä teemaan liittyvistä yhteistyötahoista
 • Kouluterveydenhuolto
 • Sosiaalitoimi
 • Vanhempainyhdistys
 • Friends-ohjelma (Aseman lapset ry)
 • Non fighting generation ry
 • Muut koulut ja oppilaitokset
 • Nuorisopoliisi
 • SPR

Kartoituslomakkeita

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi