VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Itsearvioinnin toisessa vaiheessa lastenkulttuurikeskus arvioi kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten toteutumisen. Arvioinnissa hyödynnetään OKKA-säätiön toimittamaa yhteenvetoraporttia hallinto- ja taidekasvatushenkilöstön kyselyiden vastauksista.  Perustason vaatimusten toteutumisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi lastenkulttuurikeskuksen kestävän kehityksen ryhmä tai muu vastaavat työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalussa olevalle lomakkeelle, johon OKKA-säätiö lähettää arviointiryhmän jäsenille sähköpostikutsun. Alla on esitetty toiminnan perustason kriteerit, joiden toteutumista ryhmä arvioi.

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Taidekasvatus
  • Lastenkulttuurikeskus on tunnistanut taide- ja kulttuurikasvatuksensa suhteen kestävään kehitykseen.
  • Lastenkulttuurikeskus on sisällyttänyt taide- ja kulttuurikasvatukseensa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
  • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
      2. Toimintakulttuuri
  • Lastenkulttuurikeskus on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Lastenkulttuurikeskus on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään taide- ja kulttuurikasvatuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa lastenkulttuurikeskuksen tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Lastenkulttuurikeskuksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön ja tuntiopettajien/taidekasvattajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Lastenkulttuurikeskus on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi