VAIHE 4: Kehittämissuunnitelma

Lastenkulttuurikeskuksen arviointiryhmän jäsentämät arvioinnin tulokset esitellään koko työyhteisölle. Keskusteluun voidaan osallistaa myös asiakkaiden edustajia. Keskustelun kautta muodostetaan yhteinen näkemys lastenkulttuurikeskuksen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tavoitteista. Keskustelu voidaan laajentaa myös sidosryhmiin, esimerkiksi lastenkulttuurikeskuksen johtokuntaan (tai vastaavaan) tai muihin yhteistyötahoihin. Lastenkulttuurikeskus laatii arvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelman, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla organisaatio vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa lastenkulttuurikeskuksen muuta toimintasuunnitelmaa.

Sertifikaatin myöntämisperusteiden mukaan suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Tavoitteet on laadittu työyhteisöä osallistaen
  • Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
  • Toimenpiteet osallistavat asiakkaita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
  • Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
  • Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
  • Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
  • Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Suunnitelman tulevaisuussuuntautuneisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tavoitteita määritellään ja tarkastellaan kahdella tasolla: a) pidemmän aikavälin tavoitteet (2-3 vuotta) ja b) lyhyen aikavälin tavoitteet (1 vuosi). Pidemmän aikavälin tavoitteet määrittävät organisaation suuntaa ja tahtotilaa ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteilla konkretisoidaan toimintasuunnitelma vuodeksi kerrallaan.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi