VAIHE 3: Arvointikeskustelu

Arvioinnin kolmatta vaihetta varten OKKA-säätiö laatii lastenkulttuurikeskukselle taidekasvatus- ja hallintohenkilöstön ennakkokyselyiden tulosten visualisoinnin taidekasvatuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoridioille (alla esimerkki taidekasvatuksen diasta). Visualisoinnissa kyselyiden väittämien keskiarvot esitetään säteittäisenä diagrammina, josta on helppo tarkastella yksittäisten väittämien saamia painoarvoja sekä taidekasvatus- ja hallintohenkilöstön vastausten eroavaisuuksia. Väittämät on ryhmitelty toisintavaa, ennakoivaa ja uudistavaa toimintatapaa edustaviin sektoreihin. Vastausten keskiarvojen sisään jäävä katkoviivalla rajattu pinta-ala kuvastaa näiden toimintatapojen painotuksia.

Lastenkulttuurikeskuksen eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva arviointiryhmä käy tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun. Siihen voidaan ottaa mukaan myös asiakkaiden edustajia. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa lastenkulttuurikeskuksen ennakoivuutta ja uudistavuutta rajoittavia ja vahvistavia tekijöitä sekä huomata tärkeitä kytkentöjä eri toiminnan tapojen välillä. Keskustelussa voidaan tarkastella myös eroja taidekasvatushenkilöstön ja hallintohenkilöstön vastauksissa. Lisäksi voidaan etsiä yhteyksiä taidekasvatuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreiden välillä. Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio lastenkulttuurikeskuksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Indikaattoridian tulkintaa

Lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa on tunnistettavissa usein samanaikaisesti piirteitä toisintavista, ennakoivista ja uudistavista toimintatavoista. Siksi ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Lastenkulttuurikeskus voi siis samanaikaisesti toimia osittain olemassa olevaa toisintavalla tavalla ja pyrkiä ennakoimaan tulevaisuutta ja jopa uudistamaan yhteiskuntaa. Toisintavat toimintatavat ei myöskään ole automaattisesti huonompia kuin ennakoivat ja uudistavat toimintatavat. Kysymys on suuntautumisten välisistä suhteista (kuva alla).

Toisintavat toimintatavat perustuvat sääntöihin, suunnitelmiin, ohjeisiin ja yhteisesti hyväksyttyihin käytäntöihin. Ne ovat välttämättömiä, jotta organisaatio voisi toimia. Arjessa toisintavat toimintatavat luovat turvallisuutta ja mahdollistavat oppimisen. Ne ovat myös edellytys sille, että yhteisön toimijat uskaltavat kokeilla asioita ja kurkottaa sellaiseen, mitä ei vielä ole olemassa. Toisintavat toimintatavat voivat myös olla uudistumisen jarru. Ne voivat kahlita nykyisen toiminnan kyseenalaistamista ja kaventaa lastenkulttuurikeskuksen näkökulmaa tulevaisuuteen. Arvioinnissa onkin tärkeä tunnistaa niitä toisintavia toiminnan piirteitä, jotka rajoittavat ennakoivuutta ja uudistavuutta. Arvioinnin lopputuloksena syntyy yhteisön yhteinen näkemys lastenkulttuurikeskuksen tilanteesta ja kehittämisen suunnasta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi