VAIHE 3: Arviointikeskustelu

Arvioinnin kolmatta vaihetta varten OKKA-säätiö laatii koululle opetus- ja hallintohenkilöstön ennakkokyselyiden tulosten visualisoinnin opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoridioille (alla esimerkki opetuksen diasta). Visualisoinnissa kyselyiden väittämien keskiarvot esitetään säteittäisenä diagrammina, josta on helppo tarkastella yksittäisten väittämien saamia painoarvoja sekä opetus- ja hallintohenkilöstön vastausten eroavaisuuksia. Väittämät on ryhmitelty toisintavaa, ennakoivaa ja uudistavaa toimintatapaa edustaviin sektoreihin. Vastausten keskiarvojen sisään jäävä katkoviivalla rajattu pinta-ala kuvastaa näiden toimintatapojen painotuksia.

Koulun eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva arviointiryhmä käy tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun. Siihen voidaan ottaa mukaan myös oppilaiden edustajia. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa koulun ennakoivuutta ja uudistavuutta rajoittavia ja vahvistavia tekijöitä sekä huomata tärkeitä kytkentöjä eri toiminnan tapojen välillä. Keskustelussa voidaan tarkastella myös eroja opetushenkilöstön ja hallintohenkilöstön vastauksissa. Lisäksi voidaan etsiä yhteyksiä opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreiden välillä. Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio koulun vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Indikaattoridian tulkintaa

Koulun toiminnassa on tunnistettavissa usein samanaikaisesti piirteitä toisintavista, ennakoivista ja uudistavista toimintatavoista. Siksi ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Koulu voi siis samanaikaisesti toimia osittain olemassa olevaa toisintavalla tavalla ja pyrkiä ennakoimaan tulevaisuutta ja jopa uudistamaan yhteiskuntaa. Toisintavat toimintatavat ei myöskään ole automaattisesti huonompia kuin ennakoivat ja uudistavat toimintatavat. Kysymys on suuntautumisten välisistä suhteista (kuva alla).

Toisintavat toimintatavat perustuvat sääntöihin, suunnitelmiin, ohjeisiin ja yhteisesti hyväksyttyihin käytäntöihin. Ne ovat välttämättömiä, jotta koulu voisi toimia. Arjessa toisintavat toimintatavat luovat turvallisuutta ja mahdollistavat oppimisen. Ne ovat myös edellytys sille, että yhteisön toimijat uskaltavat kokeilla asioita ja kurkottaa sellaiseen, mitä ei vielä ole olemassa. Toisintavat toimintatavat voivat myös olla uudistumisen jarru. Ne voivat kahlita nykyisen toiminnan kyseenalaistamista ja kaventaa kouluyhteisön näkökulmaa tulevaisuuteen. Arvioinnissa onkin tärkeä tunnistaa niitä toisintavia toiminnan piirteitä, jotka rajoittavat ennakoivuutta ja uudistavuutta. Arvioinnin lopputuloksena syntyy kouluyhteisön yhteinen näkemys oppilaitoksen tilanteesta ja kehittämisen suunnasta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi