VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Itsearvioinnin toisessa vaiheessa oppilaitos arvioi kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten toteutumisen. Arvioinnissa hyödynnetään OKKA-säätiön toimittamaa yhteenvetoraporttia hallinto- ja opetushenkilöstön kyselyiden vastauksista.  Perustason vaatimusten toteutumisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ryhmä tai muu vastaavat työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalussa olevalle lomakkeelle, johon OKKA-säätiö lähettää arviointiryhmän jäsenille sähköpostikutsun. Alla on esitetty toiminnan perustason kriteerit, joiden toteutumista ryhmä arvioi.

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Opetus
  • Oppilaitos on suunnannut koulutustarjontaansa kestävään kehitykseen liittyviin teemoihin ja aiheisiin.
  • Oppilaitos on sisällyttänyt koulutuksiinsa kestävän kehityksen oppimistavoitteita.
  • Oppimisympäristöissä toimitaan ympäristövastuullisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.
      2. Toimintakulttuuri
  • Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Oppilaitos on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön ja tuntiopettajien kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi