VAIHE 3: Arviointikeskustelu

Arvioinnin kolmatta vaihetta varten OKKA-säätiö laatii oppilaitokselle opetus- ja hallintohenkilöstön ennakkokyselyiden tulosten visualisoinnin opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoridioille (alla esimerkki opetuksen diasta). Visualisoinnissa kyselyiden väittämien keskiarvot esitetään säteittäisenä diagrammina, josta on helppo tarkastella yksittäisten väittämien saamia painoarvoja sekä opetus- ja hallintohenkilöstön vastausten eroavaisuuksia. Väittämät on ryhmitelty toisintavaa, ennakoivaa ja uudistavaa toimintatapaa edustaviin sektoreihin. Vastausten keskiarvojen sisään jäävä katkoviivalla rajattu pinta-ala kuvastaa näiden toimintatapojen painotuksia.

Oppilaitoksen eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva arviointiryhmä käy tulosten visualisoinnin pohjalta arviointikeskustelun. Siihen voidaan ottaa mukaan myös opiskelijoiden edustajia. Keskustelun tavoitteena on tunnistaa oppilaitoksen ennakoivuutta ja uudistavuutta rajoittavia ja vahvistavia tekijöitä sekä huomata tärkeitä kytkentöjä eri toiminnan tapojen välillä. Keskustelussa voidaan tarkastella myös eroja opetushenkilöstön ja hallintohenkilöstön vastauksissa. Lisäksi voidaan etsiä yhteyksiä opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen indikaattoreiden välillä. Lopputuloksena syntyy ryhmän arvio oppilaitoksen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista.

Indikaattoridian tulkintaa

Oppilaitoksen toiminnassa on tunnistettavissa usein samanaikaisesti piirteitä toisintavista, ennakoivista ja uudistavista toimintatavoista. Siksi ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Oppilaitos voi siis samanaikaisesti toimia osittain olemassa olevaa toisintavalla tavalla ja pyrkiä ennakoimaan tulevaisuutta ja jopa uudistamaan yhteiskuntaa. Toisintavat toimintatavat ei myöskään ole automaattisesti huonompia kuin ennakoivat ja uudistavat toimintatavat. Kysymys on suuntautumisten välisistä suhteista (kuva alla).

Toisintavat toimintatavat perustuvat sääntöihin, suunnitelmiin, ohjeisiin ja yhteisesti hyväksyttyihin käytäntöihin. Ne ovat välttämättömiä, jotta oppilaitos voisi toimia. Arjessa toisintavat toimintatavat luovat turvallisuutta ja mahdollistavat oppimisen. Ne ovat myös edellytys sille, että yhteisön toimijat uskaltavat kokeilla asioita ja kurkottaa sellaiseen, mitä ei vielä ole olemassa. Toisintavat toimintatavat voivat myös olla uudistumisen jarru. Ne voivat kahlita nykyisen toiminnan kyseenalaistamista ja kaventaa oppilaitoksen näkökulmaa tulevaisuuteen. Arvioinnissa onkin tärkeä tunnistaa niitä toisintavia toiminnan piirteitä, jotka rajoittavat ennakoivuutta ja uudistavuutta. Arvioinnin lopputuloksena syntyy oppilaitosyhteisön yhteinen näkemys oppilaitoksen tilanteesta ja kehittämisen suunnasta.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi