Johto ja keke-ryhmä

Arvot

 • Miten ja milloin oppilaitoksen kestävän kehityksen työ lähti liikkeelle
 • Millä tavoin ja missä yhteydessä henkilöstö/opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoihin?
 • Millä tavoin kestävän kehityksen arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa?

Lakisääteiset vaatimukset

 • Mistä oppilaitos saa tiedon uusista ympäristöasioihin ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säädöksistä (anna esimerkkejä säädösten alueista)?
 • Millä tavoin lakisääteisten kestävään kehitykseen liittyvien kartoitusten tuloksia ja ohjelmien sisältöä käsitellään henkilöstön/opiskelijoiden kanssa (anna esimerkkejä kartoituksista ja ohjelmista)?

Keke-työn organisointi

 • Miten oppilaitoksen keke-työ on organisoitu? Onko perustettu keke-ryhmää ja keitä siinä on mukana?
 • Miten opiskelijat voivat osallistua keke-työn suunnitteluun?
 • Millaisia resursseja kestävän kehityksen työlle on varattu?
 • Miten johto tukee ja kannustaa oppilaitosyhteisöä kestävän kehityksen työssä?
 • Millä tavoin oppilaitos viestii kestävän kehityksen asioista sisäisesti ja ulkoisesti?
 • Miten henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen työhön ja keke-käytäntöihin?

Osaaminen

 • Millä tavoin henkilöstön keke-osaaminen ja täydennyskoulutuksen tarpeet on selvitetty?
 • Millaisia mahdollisuuksia henkilöstöllä on hankkia täydennyskoulutusta keke-asioissa? Mitä koulutusta on toteutunut?
 • Kuka vastaa uuden henkilöstön perehdyttämisestä oppilaitoksen keke-ohjelmaan ja –käytäntöihin sekä omaan toimenkuvaan liittyviin keke-asioihin? Miten perehdytys tapahtuu? Onko olemassa ohjeita?

Keke-ohjelma

 • Miten vuosittaiset kestävän kehityksen ohjelman teemat valitaan?
 • Millä tavoin henkilöstö/opiskelijat osallistuvat ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun?
 • Millä tavoin (ketkä/missä yhteydessä) ja millaisin mittarein keke-ohjelman toteutumista arvioidaan ja miten ohjelma päivitetään?
 • Millaisia tuloksia ohjelman tavoitteiden toteutuksessa on saavutettu mittareiden perusteella

Opetuksen suunnittelu

 • Miten kestävän kehityksen näkökulma on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen toteutuksen suunnittelussa?
 • Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet kestävän kehityksen opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen suunnittelussa?
 • Millaista yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty opettajien ja muun henkilöstön välillä?
 • Millaista yhteistyötä oppilaitos tekee ulkopuolisten tahojen kanssa kestävän kehityksen opetuksen / teemojen toteutuksessa?

Ammatilliset oppimisympäristöt

 • Milloin ja millä tavoin oppilaitoksen ammatillisten oppimisympäristöjen ympäristö/turvallisuus/työterveys/kulttuuriset näkökohdat on kartoitettu?
 • Mitä toimenpiteitä ammatillisissa oppimisympäristöissä on tehty keke-näkökohtien huomioon ottamiseksi? Miten opiskelijat perehdytetään oppimisympäristöjen käytäntöihin?

Arviointi ja kehittäminen

 • Millä mittareilla oppilaitos arvioi kestävän kehityksen asioiden tilaa (esim. keke-opetus, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toimintakulttuurissa)?
 • Millaisia tuloksia keskeisissä kestävän kehityksen mittareissa on saavutettu ja miten tulokset ovat kehittyneet
 • Missä yhteydessä oppilaitoksen keke-asioiden vuosittainen arviointi tapahtuu ja ketkä osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn?
 • Miten ja missä yhteydessä arviointitietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa?
 • Mitkä ovat oppilaitoksen keke-työn tärkeimmät kehittämiskohteet? Miten kestävän kehityksen työtä on tarkoitus viedä eteenpäin?
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi