Kiinteistönhoitaja

Yleisiä kysymyksiä

 • Mikä on tehtävänkuvasi/vastuualueesi?
 • Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)?
 • Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Miten olet itse osallistunut/miten kiinteistöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)?
 • Onko kiinteistöhenkilöstöllä omia keke-tavoitteita tai ohjeita (esim. jos ulkopuolinen palveluntarjoaja)?
 • Miten ympäristövastuullisesti oppilaitoksen henkilöstö ja opettajat mielestäsi toimivat (lajittelu, materiaalien käyttö, veden ja energian säästö, siisteys, turvallisuusasiat ym.)?
 • Mitkä asiat toimivat hyvin ja missä asioissa on ongelmia?
 • Millaisia keke-asioiden mittareita kiinteistöpuolella on käytössä ja miten niitä seurataan?
 • Miten kiinteistöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mitä erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa?
 • Miten oppilaitos saa seurantatiedot käyttöönsä?
 • Miten kehittäisit kiinteistöhoidon ympäristöasioita?

Jätehuolto

 • Mitä jakeita oppilaitoksessa pitää kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lajitella?
 • Miten lajittelu toteutuu (jos ongelmia, missä syyt)?
 • Onko oppilaitoksella jätehuoltosuunnitelmaa? Mitä se pitää sisällään?
 • Mitä ongelmajätteitä oppilaitoksessa syntyy?
 • Mihin ongelmajätteet varastoidaan ja kuka vastaa varastosta ja kirjanpidosta?
 • Minne ongelmajätteet toimitetaan käsittelyyn ja kuinka usein?
 • Seurataanko oppilaitoksen jätemääriä? Mihin seuranta perustuu ja mistä tiedot saadaan?
 • Miten jätemäärät ovat kehittyneet ja mistä syystä?

Vesi ja energia

 • Kuka seuraa oppilaitoksen energiajärjestelmien toimivuutta?
 • Miten usein tarkkaillaan esim. veden- ja energiankulutusta tai huoneiden lämpötiloja?
 • Miten toimitaan, jos kulutuksessa esiintyy poikkeamia?
  Mikä on kiinteistön energiajärjestelmien kunto? Onko laitteissa esiintynyt uusimisen tarpeita tai onko kiinteistössä peruskorjauksen tarvetta? Onko niistä keskusteltu ylläpitäjän kanssa? Mitä parannussuunnitelmia on olemassa?
 • Onko oppilaitoksessa tehty energiakatselmusta tai kuntokartoitusta? Milloin? Mitkä olivat katselmuksen keskeiset tulokset?
 • Onko oppilaitoksessa käytössä vettä säästäviä vesikalusteita (suihkut, hanat)?
 • Onko olemassa tilastoja oppilaitoksen veden ja energiankulutuksesta (sähkö, lämpö) pidemmällä aikavälillä? Onko kulutustietoja suhteutettu esim. rakennuskuutioihin tai oppilasmääriin? Miten kulutus on kehittynyt ja miksi?

Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi

 • Mitä kemikaaleja oppilaitoksessa on käytössä?
 • Missä tiloissa kemikaaleja säilytetään ja kuka niistä vastaa?
 • Onko aineista olemassa listaus ja käyttöturvallisuustiedotteet? Missä käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla?
 • Miten vahinkotilanteessa toimitaan (esimerkiksi altistuminen myrkylliselle aineelle oppitunnilla)?
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi