Oppilaat/opiskelijat

Suunnittele oppilaiden kysymykset etukäteen huomioiden ikäryhmä ja keke-tiedon määrä. Vältä vaikeiden käsitteiden käyttämistä etenkin nuorten oppilaiden kohdalla. Oppilaiden haastatteluiden tärkein tehtävä on saada kuvaa koulun keke-työn onnistumisesta: millaiseksi oppimisympäristöksi koulu koetaan, millaisena oppilaat näkevät henkilöstön toiminnan ja keke-asenteet, millaiset ovat oppilaiden keke-tiedot, taidot ja asenteet.

Keke-tiedon määrää kartoittavia kysymyksiä

 • Mitä kestävä kehitys mielestäsi tarkoittaa?
 • Miksi lajittelu/kierrätys/energiansäästö on tärkeää?
 • Mistä ympäristöongelmista tiedät (mistä on puhuttu koulussa tai mitä olet nähnyt esim. TV:stä)? Millä tavoin voit itse vaikuttaa näihin asioihin?
 • Mitkä ovat mielestäsi maailman tärkeimmät ympäristöasioihin/kestävään kehitykseen liittyvät ongelmat?
 • Miten otat itse ympäristöasioita huomioon kotona/vapaa-ajalla/harrastuksissa?
 • Tiedätkö, miten vaikutamme maailman köyhien ihmisten elämään esim. sitä kautta, mitä kaupasta ostamme?
 • Mitä asioita maailmassa pitäisi mielestäsi muuttaa, jotta se olisi kestävän kehityksen mukainen?

Asenteita ja osallisuutta kartoittavia kysymyksiä

 • Oletko itse kiinnostunut luonnosta tai ympäristöasioista? Miksi olet kiinnostunut/miksi asiat ovat mielestäsi tärkeitä?
 • Minkä koet itsellesi tärkeimmäksi asiaksi ympäristössä ja sen suojelussa?
 • Koetko, että voit vaikuttaa ympäristöasioihin omassa koulussasi/omassa elämässäsi?
 • Koetko voivasi vaikutta maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin? Miten voit vaikuttaa niihin?
 • Millä tavoin mielestäsi oman koulusi muut oppilaat/opettajat suhtautuvat ympäristöasioihin?
 • Millainen olisi unelmiesi maailma? Uskotko, että maailma voisi joskus olla sellainen?

Koulun keke-työtä kartoittavia kysymyksiä

 • Mitä tiedät koulusi kestävän kehityksen ohjelmasta?
 • Onko koulussasi kestävän kehityksen ryhmää (Vihreä lippu -raatia) tms.? Mitä se tekee ja keitä siinä on mukana?
 • Onko koulusi ympäristöasioista kerrottu mielestäsi riittävästi? Mistä asioista kaipaisit lisätietoa?
 • Miten ympäristöasioiden huomioiminen näkyy käytännössä koulussasi? (Keskustelua voi johdatella valittujen keke-teemojen toteutumiseen.)
 • Kiinnittävätkö opettajat mielestäsi huomiota ympäristöasioihin? Miten se ilmenee?
 • Säästetäänkö koulussasi energiaa? Millä tavoin?
 • Säästetäänkö koulussasi materiaaleja (esim. paperi, työmateriaalit)? Millä tavoin?
 • Toimiiko jätteiden lajittelu mielestäsi hyvin?
 • Millaista opastusta olet saanut koulussa energiansäästöön/materiaalien säästävään käyttöön/jätteiden lajitteluun tai muuhun ympäristöasiaan
 • Tulevatko oppilaat kouluun pyörällä tai jalan vai tullaanko bussilla/autolla? Onko asiasta puhuttu koulussa?
 • Miten jätteiden lajittelu ja energian säästäminen toimivat mielestäsi opiskelija-asuntolassa? Onko opiskelijoiden kesken puhuttu asuntolan lajittelusta tai energia-asioista?
 • Miten asuntolan ympäristöasioita voisi kehittää?
 • Millainen ilmapiiri omassa koulussasi mielestäsi on?
 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta koulussa olisi hyvä olla? Miten voit itse vaikuttaa hyvän hengen syntymiseen?
 • Onko koulussasi turvallista olla? Mitkä asiat lisäävät/heikentävät koulusi turvallisuutta?
 • Onko koulussasi kiusaamista? Miten kiusaamista ehkäistään ja riitoja sovitellaan?
 • Onko koulussasi helppo puhua opettajille/muille aikuisille, jos oppilaalle tulee ongelmia?
 • Miten oppilaiden hyvinvointia ja oppimista tuetaan koulussasi?
 • Onko koulussasi maahanmuuttajaoppilaita? Miten suomalaiset oppilaat suhtautuvat heihin?
 • Mitä mielestäsi koulussa pitäisi tehdä ympäristöasioiden huomioimisen/työilmapiirin/turvallisuuden/yhteistyön/kiusaamisen ehkäisyn/tms. parantamiseksi?
 • Miten koulussasi on mahdollista vaikuttaa näiden asioiden parantamiseen?
 • Pitäisikö oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia parantaa? Miten niitä voisi parantaa?

Keke-opetuksen sisältöjä ja käytäntöjä koskevia kysymyksiä

 • Mitä ympäristöasioita eri oppitunneilla on käsitelty (voit kysyä erikseen eri oppiaineryhmiä / oppilaineita)?
 • Mitä ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä näkökohtia liittyy opiskelemaasi ammattiin ja miten niitä on käsitelty opetuksessa?
 • Onko työssäoppimisjaksoihin liittynyt työpaikan ympäristö- ja turvallisuusasioihin tutustumista ja onko aiheeseen liittyen ollut erityisiä työssäoppimisen tehtäviä?
 • Oletko oppinut koulussa sellaisia ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä tietoja/taitoja, joita voit hyödyntää kotona, vapaa-ajalla tai tulevassa työelämässä? Mitä?
 • Millaisia ympäristöasioihin tai kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä/teemapäiviä/tapahtumia/retkiä teillä on ollut? Kertokaa niistä!
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi