Kriteerien täyttymisen todentaminen

Ulkoisessa arvioinnissa auditoijan tehtävänä on etsiä näyttö kriteerien toteutumisesta. Oppilaitoksen velvollisuutena on osoittaa, millä perusteilla kriteerien vaatimukset täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa esimerkiksi seuraavin tavoin:

1. Kirjallinen näyttö vaatimuksen toteutumisesta

Kirjallinen näyttö voi olla esimerkiksi kartoitukset tai itsearvioinnin tulokset, kestävän kehityksen ohjelma, pelastus- tai turvallisuussuunnitelma, opetussuunnitelma, opetusmateriaali, perehdytysohje, henkilöstö- tai oppilaskyselyjen tulokset, jätehuoltosuunnitelma, lajitteluohje, kokouspöytäkirja, dokumentoidut tiedot energian tai veden kulutuksesta.

2. Vaatimus toteutuu toimivan käytännön avulla

Oppilaitoksella on asian hoitamiseksi käytössä toimintapa, josta kaikki asianosaiset ovat tietoisia ja jonka mukaan he toimivat. Käytäntö on tarvittaessa kirjallisesti ohjeistettu ja sillä on tarvittaessa vastuuhenkilö(t). Toimintatapoja voivat olla esimerkiksi uusien oppilaiden ja henkilöstön perehdyttäminen kestävän kehityksen ohjeisiin ja toimintatapoihin, vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamisen ja kestävän kehityksen ohjelman päivittämisen käytäntö, jätemäärien tai energiankulutuksen seurannan toteutus, tai jätteiden lajittelu.

3. Esimerkit toiminnasta

Kriteerien täyttyminen voidaan osoittaa kuvaamalla suullisesti tai dokumenttien avulla esimerkkejä oppilaitoksen toiminnasta. Näitä voivat olla esimerkiksi kestävän kehityksen teematapahtumat, käytetyt opetusmenetelmät, tilaisuudet, joissa kestävän kehityksen asioista on viestitty, esimerkit yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, tehdyt toimenpiteet materiaalien-, energian- tai vedenkulutuksen vähentämiseksi tai käytössä olevat ympäristöystävälliset tuotteet.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi