Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

Poikkeamat

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa poikkeamalla tarkoitetaan yhden tai useamman kriteerin vaatimusten täyttymiseen liittyvää puutetta, joka estää sertifikaatin pisterajojen täyttymisen.

Poikkeamat voivat olla kahdentyyppisiä:

 1. Yksittäisen kriteerin kohdalla toiminnan taso on ”puuttuva” (0 pistettä).
 2. Kriteerien osa-alueeseen liittyvä minipistemäärän vaatimus ei täyty.

Ensimmäisessä tapauksessa oppilaitoksen on tehtävä korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla toiminta saadaan vähintään kriteerin ”käynnistynyt” -tason mukaiseksi (1 piste). Toisessa tapauksessa oppilaitos voi itse valita kriteerien osa-alueelta kriteerit, joihin korjaavat toimenpiteet kohdennetaan minimipistemäärän täyttämiseksi.

Kriteerien täyttymisessä havaitut poikkeamat voivat olla luonteeltaan lieviä poikkeamia tai suuria poikkeamia. Auditoijan tulisi tunnistaa suuret poikkeamat jo itsearviointiraportin perusteella, jolloin hän voi kertoa oppilaitokselle, että sertifikaatin tasolle pääsemiseen vaaditaan vielä pidempiaikaista työtä.

Hyvä luokitteluperuste suuren ja lievän poikkeaman erolle on sertifioinnin sääntöjen vaatimus korjaavista toimenpiteistä: oppilaitoksella on 3 kuukautta aikaa toimenpiteiden tekemiseen. Poikkeamia, joiden korjaaminen onnistuu tässä määräajassa, voidaan pitää lievinä poikkeamina.

Poikkeaman kirjallisessa ja suullisessa muotoilussa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • määrittele poikkeama selkeästi ja yksikäsitteisesti,
 • kytke objektiivinen havaintoaineisto poikkeamaan,
 • osoita, mitä kriteerien kohtaa vastaan poikkeama on havaittu ja perustele, miksi vaatimus ei täyty,
 • anna oppilaitokselle mahdollisuus esittää täydentävää informaatiota ja oma näkemyksensä asiasta,
 • pohdi oppilaitoksen kanssa korjaavia toimenpiteitä, ja anna oppilaitokselle mahdollisuus esittää oma ratkaisunsa.

Korjaavat toimenpiteet

Oppilaitoksen toteuttamat korjaavat toimenpiteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • Pelastussuunnitelman päivitys ajan tasalle
 • Opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksien varmistaminen
 • Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja mittareiden täsmentäminen
 • Valittuun teemaan liittyvien toimintatapojen vakiinnuttaminen esim. ohjeiden, perehdytyksen ja seurannan avulla
 • Kestävän kehityksen näkökulmien kytkeminen opetuksen toteutukseen arvioinnissa heikoksi todettujen kriteerien osalta

Auditoijan tulee muistaa, että kriteereissä todetut kehittämistarpeet ovat poikkeamia ainoastaan silloin, kun sertifikaatin pisterajavaatimukset eivät täyty. Jos pistevaatimukset täyttyvät, auditoija ei voi edellyttää oppilaitokselta korjaavia toimenpiteitä ennen sertifikaatin myöntämistä. Sen sijaan auditoija voi antaa vapaamuotoisessa palautteessa kehittämisehdotuksia.

Toinen tärkeä muistettava asia on, että auditoijan tulee jättää oppilaitokselle mahdollisuus ratkaista omista lähtökohdistaan, millaisin toimenpitein poikkeamat korjataan. Auditoijan tehtävä on siis osoittaa poikkeama ja oppilaitoksen tehtävä suunnitella korjaavat toimenpiteet. Auditoija voi kuitenkin antaa esimerkkejä mahdollista ratkaisuista tai esittää toimenpiteiden suunnittelua auttavia kysmyksiä.

Korjaavien toimenpiteiden todentaminen tapahtuu oppilaitoksen auditoijalle toimittaman kirjallisen selvityksen perusteella. Auditoijan tulee saada selvitys viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun oppilaitos on saanut auditointiraportin. Auditoijan tulee antaa oppilaitokselle vahvistus korjaavien toimenpiteiden hyväksymisestä tai mahdollisista vaadittavista täydennyksistä kolmen viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut oppilaitoksen selvityksen.

Mikäli auditoija edellyttää selvitykseen täydennyksiä, oppilaitoksen tulee antaa auditoijalle täydennyksistä kirjallinen lisäselvitys kolmen viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut auditoijan täydennyspyynnön. Auditoijan tulee antaa viikon kuluessa vastaus täydennysten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi