Itsearvioinnin toteutus

Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan kymmenellä indikaattorilla, jotka koskevat kestävän kehityksen kannalta keskeisiä oppilaitoksen toiminnan näkökulmia. Indikaattorit on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen. Alla olevassa kuvassa on esitelty indikaattoreiden keskeistä sisältöä tiiviissä muodossa. Kattavamman indikaattoritaulukon voit ladata tästä.

ARVIOINNIN VAIHEET

  1. Arvioidaan useammassa arviointiryhmässä (johto sekä yksiköt tai koulutusalat) oppilaitoksen toimintaa  suhteessa indikaattoreihin.
  2. Tulokset käsittellään yhdessä ja keskustellaan erilaisista näkemyksistä ja kehittämistarpeista.
  3. Tulosten perusteella laaditaan oppilaitokselle kehittämissuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan.

Arvioinnin koordinaattori esittelee aloituskokouksessa indikaattorit arviointiryhmälle. Tarkoituksena on, että jokainen ryhmän jäsen tekee ensin itsenäisesti arvioinnin indikaattoreiden toteutumisesta ja kirjaa perustelut arvioinnilleen. Vasta tämän jälkeen jäsenet näkevät toistensa arvioinnit. Delfoi-menetelmään perustuvassa arvioinnissa omaa arviointia on lupa korjata, jos oma käsitys indikaattorin tilanteesta muuttuu muiden antamien arviointien ja perustelujen pohjalta. Arvioinnin yhteenvetokokouksessa keskustellaan ryhmän jäsenten erilaisista näkemyksistä ja tunnustellaan mahdollisuutta yhteisen konsensusnäkemyksen muodostamiseen. Aina sellaista ei synny, ja erilaiset arvioinnit ja perustelut voivat olla arvokas lopputulos toiminnan kehittämisen kannalta.

ARVIOINNIN TAVOITE

Indikaattorin arvioinnin tavoitteena on sijoittaa oppilaitoksen toiminta kaksiulotteiselle arviointitasolle. Tason vasemmassa laidassa oppilaitoksen toiminta on olemassaolevaa toisintavaa ja siirryttäessä x-akselin suuntaan oikealle tulevaisuuden ennakointi vahvistuu. Siirryttäessä y-akselin suuntaan vahvistuu toiminnan uudistavuus. Arvioinnin jälkeen arvioija kirjaa arviointiasteikon alle lyhyet perustelut sille, miksi hän sijoitti oppilaitoksen valitsemaansa kohtaan arviointitasolla. Lisäksi arvioija kirjaa kehittämiskohteet.

TUKIDIAT ARVIOINNIN APUNA

Arvioinnin apuna ovat jokaisesta indikaattorista laaditut tukidiat, joissa on kuvattu esimerkkejä oppilaitoksen toimintavoista arviointitason eri osissa. Kuvassa alla on esitetty indikaattorin 1 arviointi ja sen tuloksen hahmottaminen tukidian avulla. Keltaiset pallukat ilmaisevat arviointiryhmän jäsenten arviointeja. Vaaleankeltainen alue ilmaisee arviointitulosten keskittymää ja osittaista konsensusta. Yksi arvio poikkeaa selvästi muista.

Arvioinnissa on tärkeää muistaa, että tarkoituksena ei ole lokeroida oppilaitoksen toimintaa arviointitason johonkin neljännekseen, vaan toiminnassa on aina tunnistettavissa piirteitä useammasta eri toimintavasta. Oppilaitoksen sijoittaminen arviointitasolle perustuu siihen, mikä on oppilaitoksen vallitseva toimintapa ja miten eri toimintatavat suhtautuvat toisiinsa.

TUTUSTU INDIKAATTOREIDEN TUKIDIOIHIN

Lataa indikaattoreiden tukidiat

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi