Sertifikaatin myöntämisperusteet

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin myöntämistä koskevat seuraavat perusteet, joita tarkennetaan tällä sivustolla erikseen annettavalla ohjeistuksella.

1) ITSEARVIOINNIN TOTEUTUS

Sertifikaattia hakevan oppilaitoksen on tehtävä kestävän tulevaisuuden indikaattorien itsearviointi eDelphi-järjestelmässä. Arviointiprosessin toteutusta koskevat alla esitetyt vaatimukset, joiden toteutumisesta oppilaitos laatii kuvauksen.

ARVIOINTITIEDON KERÄÄMISEN LAAJUUS
Itsearviointiin tulee osallistua
a) oppilaitoksen ylimmän johdon edustajia
b) sertifiointia hakevien yksiköiden tai alojen johdon edustajia
c) sertifiointia hakevien yksiköiden tai alojen henkilöstön edustajia eri henkilöstöryhmistä

Edellä mainituista toimijaryhmistä perustetaan tarkoituksenmukaiset arviointiryhmät, joissa on kattavan arviointiedon keräämisen kannalta riittävä määrä toimijaryhmien edustajia. Oppilaitos perustelee, miten valituilla arviointiryhmillä varmistetaan arviointitiedon kattavuus. Itsearvioinnin tukena tulee hyödyntää opiskelijoilta ja sidosryhmien edustajilta kerättyä palaute- tai arviointitietoa. Opiskelijoita ja sidosryhmiä voidaan osallistaa myös suoraan indikaattoreiden arviointiin.

ARVIOINTITIEDON LAATU
Itsearviointiedon laatua koskevat seuraavat vaatimukset:
• Jokaisen arviointiryhmän tekemä itsearviointi dokumentoidaan eDelphi-järjestelmässä omaan kyselypohjaan.
• Ryhmien arviointien tulee olla kattavasti tehty siten, että kaikki ryhmän jäsenet ovat arvioineet jokaisen indikaattorin. Poikkeuksena ovat indikaattorit, jotka arvioija voi jättää arvioimatta sillä perusteella, ettei hän oman roolinsa tai tehtävänsä näkökulmasta pysty arvioimaan kyseisen indikaattorin toteutumista.
• Jokaisen arviointiryhmän tulee varmistaa, että kaikkien indikaattoreiden kohdalla ryhmä on kirjannut tiiviit ja selkeät perustelut indikaattorin arvioinnille sekä indikaattoria koskevat kehittämisehdotukset. Perustelut ja ehdotukset muodostuvat yksittäisten arviointiryhmän jäsenten tekemistä kirjauksista ja/tai ryhmän yhteisestä näkemyksestä.

ITSEARVIOINNIN YHTEENVETO
• Jokaisen ryhmän tekemästä itsearvioinnista tulee laatia yhteenveto.
• Itsearvioinnin tuloksista tulee järjestää yhteenvetokeskustelu, johon osallistuu edustajia arviointiin osallistuneista ryhmistä. Yhteenvetokeskustelussa tarkastellaan ja vertaillaan eri arviointiryhmien tuloksia ja kehittämisehdotuksia ja tehdään johtopäätöksiä kehittämistoimenpiteistä.

2) KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINNAN TASO

Oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnan tason tulee täyttää seuraavat vaatimukset indikaattoreittain:

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
        1. Koulutuksen toteutus
 • Oppilaitos on kehittänyt käytäntöjä, joilla tuetaan tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten toteutumista koulutuksessa.
 • Kriteerin selitys
        2. Kestävyystaitojen oppiminen
 • Työprosessissa tarvittavien kestävyystaitojen oppiminen toteutuu laadukkaasti ja siihen on yhdistetty kestävän kehityksen tietoperustaa.
 • Kriteerin selitys
        3. Oppimisympäristöt
 • Oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen kestävyysnäkökohtia on kehitetty suunnitelmallisesti. Kestävyysnäkökulma on mukana työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa.
 • Kriteerin selitys
        4. Kumppanuudet
 • Oppilaitoksella on useita kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
 • Kriteerin selitys
        5. Oppilaitoksen  ympäristövastuu
 • Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti ympäristövastuullisia toimintatapoja arjen käytännöissä.
 • Kriteerin selitys
        6. Yhteisön hyvinvointi
 • Oppilaitoksella on normien vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia on kehitetty tavoitteellisesti.
 • Kriteerin selitys
        7. Oppilaitoksen strategia
 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen strategiaa ja arvopohjaa.
 • Kriteerin selitys
        8. Johtaminen
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Kriteerin selitys
        9. Henkilöstön osaaminen
 • Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Kriteerin selitys
        10. Toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
 • Kriteerin selitys

3) OPPILAITOKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Oppilaitoksen tulee laatia arvioinnin tulosten pohjalta kehittämissuunnitelma, jossa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla oppilaitos vahvistaa toiminnassaan tulevaisuutta ennakoivia ja yhteiskuntaa uudistavia toimintatapoja. Kehittämissuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa oppilaitoksen muuta toimintasuunnitelmaa.

Suunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
• Tavoitteet on laadittu oppilaitosyhteisöä osallistaen
• Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tulevaisuussuuntautuneita
• Toimenpiteet osallistavat henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä suunnitelman toteutukseen
• Tavoitteille on määritelty toimenpiteet, aikataulu, vastuut ja tarvittavat resurssit
• Tavoitteille on asetettu mittarit ja niiden toteutumista seurataan
• Tavoitteista viestitään ja niihin sitoudutaan julkisesti
• Suunnitelmaan sitoutuminen on todennettu käynnistyneillä toimenpiteillä

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi