Kestävän tulevaisuuden indikaattorit

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa on helmikuun 2020 alussa otettu käyttöön kestävän tulevaisuuden indikaattorit. Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan kymmenellä indikaattorilla, jotka koskevat kestävän kehityksen kannalta keskeisiä oppilaitoksen toiminnan näkökulmia. Indikaattorit on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen. Jokaisesta indikaattorista on rakennettu kolmitasoinen kuvaus, jonka avulla voidaan arvioida, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa 1) olemassa olevaa toisintavaa, 2) tulevaisuutta ennakoivaa ja 3) yhteiskuntaa uudistavaa toimintatapaa tarkastelun kohteena olevan toiminnan suhteen.

Indikaattoreiden itsearviointi tapahtuu eDelphi-järjestelmässä (ks. itsearvioinnin ohjeet). Sertifikaatin myöntäminen perustuu a) itsearviointiprosessin laadukkaaseen toteutukseen, b) kestävän kehityksen toiminnan perustason toteutumiseen ja c) oppilaitoksen sitoutumiseen tulevaisuusorientoituneen kehittämissuunnitelman toteutukseen (ks. sertifikaatin myöntämisperusteet).

Lataa indikaattorit pdf-taulukkona

OSA 1: Opetus

1) Koulutuksen toteutus

Indikaattorilla arvioidaan, miten koulutuksen tavoitteita ja toteutusta uudistetaan palvelemaan kestävyyttä ja yhteiskunnallista muutosta.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Lähtökohtana työelämän nykyiset vaatimukset
 • Toteutuksena henkilökohtaistaminen
 • Tavoitteena ammatissa toimiminen
 • Lähtökohtana toimintaympäristön muutos
 • Toteutuksena kestävyysosaamisen painotus
 • Tavoitteena kestävä elämäntapa ja globaalivastuu
 • Lähtökohtana globaalisuus ja kestävyys
 • Toteutuksena tulevaisuuden osaamiskokonaisuudet
 • Tavoitteena yhteiskunnan uudistaminen
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitos on kehittänyt käytäntöjä, joilla tuetaan tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten toteutumista koulutuksessa.

 

2) Kestävyystaitojen oppiminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten taitojen oppimisen painotukset ja pedagogiset ratkaisut tukevat tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa oppimista.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä ammatin perustiedot ja -taidot
 • Näkökulmana työprosessi ja työympäristö
 • Oppiminen toimintatapoja harjoittelemalla
 • Laajennus ajattelun taitoihin ja yhteisötaitoihin
 • Näkökulma avartuu yhteiskuntaan
 • Oppiminen toimintatapoja kehittämällä
 • Laajennus ekososiaaliseen sivistykseen
 • Näkökulma avartuu globaaliin ulottuvuuteen
 • Oppiminen innovoimalla uudistavia ratkaisuja
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Työprosessissa tarvittavien kestävyystaitojen oppiminen toteutuu laadukkaasti ja siihen on yhdistetty kestävän kehityksen tietoperustaa.

 

3) Oppimisympäristöt

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen, työpaikkojen ja yhteiskunnan oppimisympäristöt mahdollistavat kestävän tulevaisuuden taitojen oppimisen.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ympäristöt tukevat heikosti kestävyyttä
 • Työpaikkojen kestävyysnäkökohtia ei selvitetä
 • Opiskelijat sopeutuvat toimintakulttuuriin
 • Käytännöt ja teknologia tukevat kestävyyttä
 • Kestävyystaitoja opitaan työelämän ympäristöissä
 • Opiskelijat uudistavat oppilaitoksen toimintatapoja
 • Tuki globaalien kysymysten ymmärtämiselle
 • Oppiminen tutkimus- ja innovaatioympäristöissä
 • Opiskelijat uudistavat työpaikkojen toimintatapoja
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen kestävyysnäkökohtia on kehitetty suunnitelmallisesti. Kestävyysnäkökulma on mukana työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa.

OSA 2: Toimintakulttuuri

4) Oppiva yhteisö ja kumppanuudet

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos toimii oppivana yhteisönä ja osana yhteiskuntaa uudistavia verkostoja.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Keskiössä yksilöiden osaaminen ja oppiminen
 • Yhteisö mukautuu sääntöihin
 • Suhde yhteiskuntaan erillinen
 • Keskiössä yhteisön osaaminen ja oppiminen
 • Oppilaitos uudistuu kriittisen dialogin avulla
 • Suhde yhteiskuntaan vuorovaikutteinen
 • Oppiminen laajenee verkostoihin
 • Yhteiskuntaa uudistavat kumppanuudet
 • Suhde yhteiskuntaan verkostoitunut
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitoksella on useita kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.

 

5) Oppilaitoksen ympäristövastuu

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos toteuttaa ympäristövastuullisuutta hankinnoissaan ja arjen toiminnassaan, ja pyrkii hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja kohtuutalouteen.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Normien vaatimusten täyttäminen
 • Ympäristö ja eettisyys eivät painotu hankinnoissa
 • Arjen käytäntöjä muutetaan kestävämmiksi
 • Oppilaitoksen kestävän kehityksen tavoitteet
 • Ympäristö ja eettisyys hankintojen prioriteettina
 • Ympäristövastuu läpäisevänä toimintatapana
 • Tavoitteena oppilaitoksen hiilineutraalius
 • Oppilaitos osana kiertotaloutta
 • Kohtuutalous toiminnan perustana
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti ympäristövastuullisia toimintatapoja arjen käytännöissä.

 

6) Yhteisön hyvinvointi

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos huolehtii hyvinvoinnista, edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja moninaisuutta, ja vahvistaa myötätunnon ja merkityksellisyyden kokemusta.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Normien vaatimusten täyttäminen
 • Painopisteenä fyysinen ympäristö
 • Puutteisiin reagointi
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeet
 • Yhteisöllisyys, osallisuus, moninaisuus
 • Kehittäminen sidosryhmien kanssa
 • Jokaisen saama tuki, arvo ja tunnustus
 • Kohtaaminen, myötätunto, merkityksellisyys
 • Alueellista hyvinvointia edistävät kumppanuudet
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitoksella on normien vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia on kehitetty tavoitteellisesti.

OSA 3: Johtaminen

7) Oppilaitoksen strategia

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen strategiaprosessi tukee kestävän tulevaisuuden rakentamista yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Vain johto osallistuu strategiatyöhön
 • Oppilaitoskeskeisyys
 • Strategia reagoiva ja säilyttävä
 • Prosessi yhteisöä osallistava
 • Yhteiskuntalähtöisyys
 • Strategia ennakoiva ja oppilaitosta uudistava
 • Prosessi yhteinen kumppaneiden kanssa
 • Kestävyyslähtöisyys
 • Strategia yhteiskuntaa uudistava
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen strategiaa ja arvopohjaa.

 

8) Johtaminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen johtamistapa tukee organisaation kykyä tulevaisuuden ennakointiin, uudistumiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Ohjaajana talous ja tuottavuus
 • Keinoina vastuut ja seuranta
 • Heikko vuorovaikutus, yhdenmukaisuus
 • Ohjaajana toimintaympäristön muutos
 • Keinoina yhteiset tavoitteet
 • Yhteydet, vuorovaikutus, moniäänisyys
 • Ohjaajana kestävä tulevaisuus
 • Keinoina jaetut arvot ja visiot
 • Verkostot ja itseorganisoituminen
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.

 

9) Henkilöstön osaaminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten henkilöstön kestävyysosaamista kehitetään ja laajennetaan globaaliin näkökulmaan ja ekososiaaliseen sivistykseen.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Painotus työn perustiedoissa ja -taidoissa
 • Kestävyysosaamisen tarpeita ei tunnisteta
 • Kehittäminen on satunnaista
 • Toimintaympäristön tuntemus ja pedagogiikka
 • Kestävyysosaamisen tarpeita ennakoidaan
 • Kehittäminen on suunnitelmallista
 • Globaalit haasteet ja ekososiaalinen sivistys
 • Oppilaitos luo uutta kestävyysosaamista
 • Työ ja osaamisen kehittäminen yhdistyvät
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.

 

10) Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos arvioi ja kehittää kestävän tulevaisuuden toimintaa yhdessä oppilaitosyhteisön ja kumppaniverkostonsa kanssa.

Indikaattorin kuvaus

OLEMASSA OLEVAA TOISINTAVA TULEVAISUUTTA ENNAKOIVA YHTEISKUNTAA UUDISTAVA
 • Kestävyysmittareita ei ole määritelty
 • Kestävyyttä ei arvioida suunnitelmallisesti
 • Yhteisön osallistuminen kehittämiseen heikkoa
 • Sisäiset kestävyysmittarit käytössä
 • Osallistava arvioinnin ja kehittämisen kulttuuri
 • Kumppanit oppilaitoksen kehittämisen tukena
 • Yhteiskunnalliset vaikuttavuusmittarit käytössä
 • Yhteinen arviointi kumppaneiden kanssa
 • Kestävien innovaatioiden yhteiskehittäminen
Kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimus:
Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi