Toiminnan perustason vaatimukset

Itsearviointikyselyn toteutuksen jälkeen oppilaitos arvioi kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten toteutumisen. Arvioinnissa hyödynnetään kyselyiden tuloksia.  Perustason vaatimusten toteutumisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ryhmä tai muu vastaavat työryhmä. Arviointi tehdään eDelphissä-verkkotyökalussa olevalle lomakkeelle, jonka OKKA-säätiö kopioi oppilaitoksen arviointipaneeliin. Alla on esitetty toiminnan perustason kriteerit, joiden toteutumista ryhmä arvioi.

Oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnan tason tulee täyttää seuraavat vaatimukset indikaattoreittain:

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
        1. Koulutuksen toteutus
 • Oppilaitos on kehittänyt käytäntöjä, joilla tuetaan tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen ammattitaitovaatimusten toteutumista koulutuksessa.
 • Kriteerin selitys
        2. Kestävyystaitojen oppiminen
 • Työprosessissa tarvittavien kestävyystaitojen oppiminen toteutuu laadukkaasti ja siihen on yhdistetty kestävän kehityksen tietoperustaa.
 • Kriteerin selitys
        3. Oppimisympäristöt
 • Oppilaitoksen omien oppimisympäristöjen kestävyysnäkökohtia on kehitetty suunnitelmallisesti. Kestävyysnäkökulma on mukana työpaikkojen soveltuvuuden arvioinnissa.
 • Kriteerin selitys
        4. Kumppanuudet
 • Oppilaitoksella on useita kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään opetuksessa tai toiminnan kehittämisessä.
 • Kriteerin selitys
        5. Oppilaitoksen  ympäristövastuu
 • Oppilaitos on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti ympäristövastuullisia toimintatapoja arjen käytännöissä.
 • Kriteerin selitys
        6. Yhteisön hyvinvointi
 • Oppilaitoksella on normien vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia on kehitetty tavoitteellisesti.
 • Kriteerin selitys
        7. Oppilaitoksen strategia
 • Kestävän kehityksen teemat ovat osa oppilaitoksen strategiaa ja arvopohjaa.
 • Kriteerin selitys
        8. Johtaminen
 • Oppilaitoksella on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
 • Kriteerin selitys
        9. Henkilöstön osaaminen
 • Henkilöstön kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
 • Kriteerin selitys
        10. Toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Oppilaitos on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.
 • Kriteerin selitys

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi