VAIHE 2: Toiminnan perustason arviointi

Itsearvioinnin toisessa vaiheessa järjestö arvioi kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten toteutumisen. Arvioinnissa hyödynnetään OKKA-säätiön toimittamaa yhteenvetoraporttia hallinto- ja muun henkilöstön kyselyiden vastauksista.  Perustason vaatimusten toteutumisen arvioinnin voi tehdä esimerkiksi järjestön kestävän kehityksen ryhmä tai muu vastaavat työryhmä. Arviointi tehdään eDelphi-verkkotyökalussa olevalle lomakkeelle, johon OKKA-säätiö lähettää arviointiryhmän jäsenille sähköpostikutsun. Alla on esitetty toiminnan perustason kriteerit, joiden toteutumista ryhmä arvioi.

INDIKAATTORI TOIMINNAN TASON KRITEERI
      1. Järjestötyö
  • Järjestö on tunnistanut roolinsa ja mahdollisuutensa kestävän tulevaisuuden rakentajana.
  • Kestävän kehityksen teemat näkyvät järjestön jäsenistölleen suuntaamassa toiminnassa.
  • Järjestö suosii kestäviä valintoja järjestämissään tilaisuuksissa.
      2. Toimintakulttuuri
  • Järjestö on varmistanut ympäristöasioihin liittyvien säädösten vaatimusten toteutumisen ja kehittänyt tavoitteellisesti toimintansa ympäristövastuullisuutta.
  • Järjestö on laatinut säädösten vaatimusten mukaiset hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat ja kehittänyt tavoitteellisesti yhteisön hyvinvointia.
  • Järjestöllä on kestävän kehityksen teemoihin liittyviä kumppanuuksia, joita hyödynnetään toiminnassa tai sen kehittämisessä.
        3. Johtaminen
  • Kestävän kehityksen teemat ovat osa järjestön tavoitteita ja arvopohjaa.
  • Järjestöllä on kestävän kehityksen asioista vastaava työryhmä ja kestävän kehityksen työlle on annettu tarvittavat resurssit.
  • Henkilöstön ja järjestön vapaaehtoistyöntekijöiden kestävyysosaamisen tarpeet on tunnistettu ja toimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi on tehty.
  • Järjestö on ottanut käyttöön kestävän kehityksen mittareita ja arvioinut kestävän kehityksen toimintaansa.

 

 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi